آزمون دیسک

آزمون دیسک - DISC

آزمون دیسک- DISC

اطلاعات شخصی

جنسیت

مدرک تحصیلی

قبل از شروع آزمون دیسک لطفا به نکات زیر توجه کنید:

این تست شامل 24 سوال است که در هر سوال چهار عبارت وجود دارد. سعی کنید صادقانه جواب دهید و گزینه ای را انتخاب کنید که بیشترین شباهت را به شما دارد. برای انتخاب پاسخ ها مراحل زیر را دنبال کنید:

  • مرحله اول: ابتدا چهار گزینه را به دقت مطالعه کنید.
  • مرحله دوم: سپس توصیفی که بیشترین شباهت را به شما دارد، انتخاب کنید.
  • مرحله سوم: بعد از آن از بین 3 گزینه باقیمانده، توصیفی که کمترین شباهت را به شما دارد، انتخاب نمایید.

نکته مهم: در هر چهار گزینه شما فقط می توانید یکی را برای بیشترین شباهت و یکی را برای کمترین شباهت انتخاب کنید. بنابراین در صورت کلیک روی گزینه های بیشتر سیستم به شما خطا خواهد داد.

گاهی اوقات ممکن است تصمیم گیری در مورد انتخاب گزینه ها دشوار باشد. به یاد داشته باشید که در تست دیسک پاسخ درست و غلط به هیچ عنوان وجود ندارد. بنابراین سعی کنید فقط و فقط شبیه ترین گزینه به خود را انتخاب نمایید.

سوال 1 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 2 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 3 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 4 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 5 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 6 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 7 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 8 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 9 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 10 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 11 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 12 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 13 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 14 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 15 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 16 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 17 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 18 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 19 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 20 از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 21از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 22از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 23از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.
سوال 24از 24یکی از عبارت های زیر را به عنوان «بهترین توصیف» و یکی دیگر را به عنوان «ضعیف ترین توصیف» از خودتان انتخاب کنید.پس از اتمام آزمون با کلیک بر روی ( مشاهده نتیجه) می توانید نتیجه آزمون خود را مشاهده کنید.
در صورت آزمون مجدد ، در صفحه نتیجه فقط نتیجه آخرین آزمون شما نمایش داده می شود.

به بالای صفحه بردن