در کدام ابیات مطابقت موصوف و صفت دیده می‌شود؟ الف) الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر در کار ما کن ب) به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک پ) تویی رزاق هر پیدا و پنهان تویی خلاق هر دانا و نادان ت) زهی گویا ز تو کام و زبانم تویی هم آشکارا هم نهانم ث) فروغ رویت اندازی سوی خاک عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک T T ، آنزیم .................. رمز پروتئین .................. را سنتز می‌کند.

  1. الف و پ
  2. ب و ت
  3. ب و ث
  4. الف وث


گزینه صحیح :3

ب) هفت افلاک ث) عجایب نقش‌ها
سطح سختی :متوسط
: برچسب هاکدام گزینه ابیات زیر را به‌ترتیب داشتن آرایه‌های «تضمین، تلمیح و استعاره» مرتّب می‌کند؟ الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند ب) مرا شکیب نمی‌باشد ای مسلمان ج) عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان همه از نرگس مخمور تو خمّار شدند ز روی خوب لکم دینکم ولی الدین هر دم تجلّی می‌رسد برمی‌شکافد کوه را T T ، آنزیم .................. رمز پروتئین .................. را سنتز می‌کند.

  1. الف، ب، ج
  2. ب، ج، الف
  3. ج، ب، الف
  4. ب، الف، ج


گزینه صحیح :2

در بیت «الف» نرگس استعاره از چشم است. در بیت «ب»، قسمت پایانی مصراع دوم تضمین شده است. در بیت «ج» نیز به داستان حضرت موسی و تجلّی خداوند بر کوه طور اشاره شده است.
سطح سختی :متوسط
: برچسب ها


به بالای صفحه بردن