جست

  • تعداد سوالات

سوالات

111
1.222
2.2
3.3
4.4
در کدام ابیات مطابقت موصوف و صفت دیده می‌شود؟ الف) الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر در کار ما کن ب) به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک پ) تویی رزاق هر پیدا و پنهان تویی خلاق هر دانا و نادان ت) زهی گویا ز تو کام و زبانم تویی هم آشکارا هم نهانم ث) فروغ رویت اندازی سوی خاک عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک
1.الف و پ
2.ب و ت
3.ب و ث
4.الف وث
کدام گزینه ابیات زیر را به‌ترتیب داشتن آرایه‌های «تضمین، تلمیح و استعاره» مرتّب می‌کند؟ الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند ب) مرا شکیب نمی‌باشد ای مسلمان ج) عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان همه از نرگس مخمور تو خمّار شدند ز روی خوب لکم دینکم ولی الدین هر دم تجلّی می‌رسد برمی‌شکافد کوه را
1.الف، ب، ج
2.ب، ج، الف
3.ج، ب، الف
4.ب، الف، ج
آرایۀ برابرِ کدام بیت در آن وجود ندارد؟
1.جان‌سوزتر از آتش قهر است لطف عشق / اشک کباب از رخ خندان آتش است حسن‌تعلیل، تشبیه
2.چون صدف پروردم اندر سینه درّ معرفت / تا به جوهر طعنه بر دُرّهای دریایی زدم مجاز، حسن‌تعلیل
3.مرا چو صبح به دست دعا نگه‌دارید / که روشن است جهان از نفس کشیدن من اغراق، تشبیه
4.ز انصاف فلک، دلسرد غوّاصی شدم صائب / ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من استعاره، تناسب
آرایه‌های مقابل کدام بیت درست نیست؟
1.ز انصاف خاک دلسرد غواصی شدم صائب ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من (استعاره، جناس)
2.بحر طبعم در سخن چون گوهرافشانی کند در صدف گوهر ز خجلت چهره مرجانی کند (تشخیص، مراعات‌نظیر)
3.جواب خشک از آن لعل آبدار مرا به گوش تشنه‌لبان چون صدای آب خوش است (استعاره، حس‌آمیزی)
4.به بوی مژدۀ وصل تو تا سحر شب دوش به راه باد نهادم چراغ روشن چشم (تشبیه، واج‌آرایی)
به بالای صفحه بردن