خلاصه وضعیت شما

تیپ شخصیت اصلی: D

تیپ D i S C N
مجموع مناسب ترین تعریف 0 0 0 0 0
ضعیف ترین تعریف 0 0 0 0 0
تفاضل 0 0 0 0 0

نمودار های اصلی توصیف کننده تیپ شخصیت شما

در این بخش سه نمودار اصلی تست دیسک ارائه شده است. نتایج این سه گراف بر اساس پاسخ های اولیه شما به سوالات می باشد. نمودار اول مربوط به ویژگی های محیطی، نمودار دوم مربوط به ویژگی های ذاتی و نمودار سوم بر اساس تطبیق دو نمودار دیگر به دست آمده است. برای اطلاع بیشتر توضیحات هر کدام را به دقت مطالعه کنید.

گراف اول - شخصیت محیطی شما

این پروفایل اشاره به ویژگی های بیرونی شما دارد. به طور معمول در تست دیسک گراف اول رفتارتان را در محیط های اجتماعی مانند محل کار، دانشگاه یا مدرسه نشان می دهد. به عبارتی پروفایل محیطی همان ماسک یا نقابی است که شما به خاطر انتظارات جامعه آن را به چهره می زنید. نتایج این نمودار در طول زمان به طور قابل توجهی تغییر می کند. علت این تغییرات معمولا به خاطر رویداد های مهم زندگی، مانند شروع یک کار جدید، مهاجرت یا تغییر مسیر می باشد.

گراف دوم - شخصیت ذاتی شما

این پروفایل خود اصلی یا ویژگی های خصوصی شماست. به عبارتی نشان می دهد که تحت فشار و استرس چگونه رفتار می کنید. البته مواقعی نیز که کاملا راحت باشید و هیچ اجبار محیطی وجود نداشته باشد ممکن است ماسک تان را برداشته و خود واقعی را بروز دهید. نتایج نموداردوم کمتر تغییر می کند چرا که نشان دهنده پاسخ های ریشه دار و آموخته شده به وقایع گذشته زندگی است.

گراف سوم - شخصیت طبیعی شما

این پروفایل خود اصلی یا ویژگی های خصوصی شماست. به عبارتی نشان می دهد که تحت فشار و استرس چگونه این پروفایل تلفیقی از دو نمودار قبلی است که بیشتر رفتارهای طبیعی شما را به تصویر می کشد. معمولا از آن برای رمزگشایی شخصیت استفاده می کنند. بنابراین پروفال طبیعی شامل رفتارهای آموخته شده گذشته و رفتارهای فعلی است که انتظار می رود در محیط اجتماعی از خود بروز دهید. الگو و کدی که از پروفایل طبیعی به دست می آید نمایانگر ادراک شما از خود می باشد و نحوه ارتباط و رفتارتان را در اکثر شرایط نشان می دهد. در واقع به نظر می رسد اطرافیان، شما را بیشتر با این گراف و ویژگی ها توصیف می کنند.

به بالای صفحه بردن