$\\displaystyle mx-3\\sqrt{x}+m-2=0$ فقط یک جواب برای $\\displaystyle x$\n حاصل میشود؟’ ‘در یک دنبالۀ حسابی، جملات سوم، هفتم و نهم میتوانند سه جملۀ متوالی از دنبالۀ هندسی باشند. چندمین جملۀ این دنبالۀ حسابی، صفر است؟’ ‘به ازای کدام مقادیر $\\displaystyle a $، معادلهی  $\\displaystyle {{x}^{3}}+(a-1){{x}^{2}}+(4-a)x=4$ دارای سه ریشهی حقیقی متمایز مثبت است؟’ ‘در بازهای که تابع با ضابطۀ $\\displaystyle f(x)=|x-2|+|x-3|$ اکیداً نزولی است، نمودار آن با نمودار تابع $\\displaystyle g(x)=2{{x}^{2}}-x-10$، در چند نقطه مشترک هستند؟
‘ ‘در یک دنبالۀ هندسی، «جملۀ دوم»، «دو برابر جملۀ پنجم» و «جملۀ هشتم» میتوانند سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی باشند، بزرگترین این سه عدد چند برابر کوچکترین آنها است؟’ ‘حاصل عبارت $\\displaystyle \\frac{\\cos {{285}^{\\circ }}-\\sin {{255}^{\\circ }}}{\\sin {{525}^{\\circ }}-\\sin {{105}^{\\circ }}}$، با فرض  $\\displaystyle \\tan {{15}^{\\circ }}=0.28$، کدام است؟’ ‘تابع با ضابطۀ $\\displaystyle y=x\\left| x-2 \\right|$، در یک بازه، نزولی است. ضابطۀ معکوس آن در این بازه، کدام است؟’ ‘ریشه$\\displaystyle $های کدام معادله، از معکوس ریشه$\\displaystyle $های معادلۀ درجۀ دوم $\\displaystyle 2{{x}^{2}}-3x-1=0$ ، یک واحد کمتر است؟’ ‘اگر $\\displaystyle A=~\\frac{{{\\left( 4 \\right)}^{0.75}}}{1+\\sqrt{2}+\\sqrt{3}}+{{9}^{0.25}}$ باشد، $\\displaystyle \\log _{A}^{\\sqrt{2}-1}$ کدام است؟’ ‘شکل روبهرو، قسمتی از نمودار تابع $\\displaystyle y=a+b\\sin(x+\\dfrac{\\pi}{3})$ است. $\\displaystyle b$ کدام است؟
 
‘ ‘جواب کلّی معادلهی مثلثاتی $\\displaystyle \\tan x\\tan 3x=1$، کدام است؟’ ‘مجموعه جواب نامعادلۀ $\\displaystyle 1<\\dfrac{2x-3}{x+1}<3$، به کدام صورت است؟
‘ ‘اگر $\\displaystyle f(x)=\\frac{1+{{x}^{2}}}{1-{{x}^{2}}}$  و $\\displaystyle g(x)=\\sqrt{x-{{x}^{2}}}$  باشند. دامنهی تعریف تابع $\\displaystyle gof$، کدام است؟’ ‘در بازهی $\\displaystyle (a,b)$، نمودار تابع $\\displaystyle y=-{{x}^{2}}-\\frac{1}{2}x+\\frac{9}{2}$، بالاتر از نمودار تابع $\\displaystyle y=2x+|x|$ است. طول نقطهی وسط این بازه کدام است؟’ ‘در تابع خطی $\\displaystyle f( x )$ اگر $\\displaystyle f( 5 )=2~,~f( 3x-1)+3f( 1-x )=4$ باشد $\\displaystyle f( 14 )$ کدام است؟’ ‘اگر $\\displaystyle \\frac{\\sin \\alpha }{1+\\cos \\alpha }=\\frac{1}{2}$  باشد، مقدار $\\displaystyle \\tan (\\frac{\\pi }{2}+\\frac{\\alpha }{2})$ ، کدام است؟’ ‘اگر $\\displaystyle f(x)=\\frac{4}{5}x-\\frac{1}{5}\\left| x \\right|$  و  $\\displaystyle g(x)=4x+\\left| x \\right|$ باشند، مشتق تابع $\\displaystyle fog $، کدام است؟’ ‘اندازهی دو قطر از متوازیالاضلاع $\\displaystyle 12 $ و $\\displaystyle 8\\sqrt{3}$ واحد است. این دو قطر با زاویهی $\\displaystyle 60 $ درجه متقاطع هستند. مساحت این متوازیالاضلاع کدام است؟’ ‘سرعت یک قایق موتوری، در آب راکد $\\displaystyle 100 $ متر در دقیقه است. این قایق فاصلۀ $\\displaystyle 1200 $ متری در رودخانه را رفته و برگشته است. اختلاف زمان رفت و برگشت $\\displaystyle 5 $ دقیقه است. سرعت آب رودخانه، چند متر در دقیقه است؟
‘ ‘بهازای کدام مقادیر $\\displaystyle m $، معادلهی درجهی دوم $\\displaystyle (m-6){{x}^{2}}-2mx-3=0$، دارای دو ریشهی حقیقی منفی است؟’ ‘اگر $\\displaystyle \\log 5=3k$ باشد، $\\displaystyle \\log \\sqrt3{1.6}$ کدام است؟’ ‘اگر $\\displaystyle f $ یک تابع خطی باشد بهطوری که $\\displaystyle f( x )+f( \\frac{1}{x})=\\frac{{{x}^{2}}-12x+1}{2x}$ مقدار $\\displaystyle f( -4 )$  کدام است؟’ ‘نمودار تابع  $\\displaystyle y=-4\\cos(\\frac{\\pi }{4}-3\\pi x)$ ، روی بازه$\\displaystyle $ی  $\\displaystyle -1,1$ در چند نقطه بیشترین مقدار را دارد؟’ ‘اگر نمودار تابع $\\displaystyle f(x)=a{{(b)}^{x}}-1$، از دو نقطهی $\\displaystyle A(-\\frac{1}{2},\\frac{1}{2})$ و $\\displaystyle B(1,11)$ بگذرد،$\\displaystyle f(-1)$ کدام است؟’ ‘مجموع ریشههای حقیقی معادلهی $\\displaystyle (x^{2}+x)^{2}-18(x^{2}+x)+72=0$ کدام است؟’ ‘در تابع با ضابطهی $\\displaystyle f(x)={{\\left( \\sqrt{\\frac{x+2}{2x-3}} \\right)}^{3}}$ ، حاصل $\\displaystyle \\underset{x\\to 2}{\\mathop{\\lim }}\\,\\frac{f(x)-f(2)}{x-2}$ ، کدام است؟’ ‘قرینۀ نمودار تابع $\\displaystyle f\\left( x \\right)=\\sqrt{x}$ را نسبت به محور $\\displaystyle y $ها تعیین کرده، سپس $\\displaystyle 2 $ واحد به طرف $\\displaystyle x $های مثبت انتقال میدهیم. نمودار حاصل، نيمساز ناحیۀ اول و سوم را با کدام طول قطع میکند؟’ ‘معادلهی $\\displaystyle {{4}^{x}}-{{6}^{x}}=2\\times {{9}^{x}}$ چند ریشه دارد؟’ ‘خط مماس بر منحنی به معادلهی $\\displaystyle y=x^{3}+3x^{2}+1$، بر خط به معادلهی $\\displaystyle x-3y=2$\n عمود است. این خط مماس از نقطهای با کدام مختصات میگذرد؟’ ‘جواب کلی معادلهی مثلثاتی $\\displaystyle \\cos 2x+2{{\\cos }^{2}}x=0$، کدام است؟’
به بالای صفحه بردن