کنکور و 2048 ، کلاس هدف گذاری و صبر

2048 ، کلاس هدف گذاری و صبر کنکور
بیست چهل و هشت، یه بازیه که شما اعداد مشابه هم رو با هم جمع می کنید تا به عدد 2048 برسید.مثلا دو ها رو با هم جمع می کنید چهار می سازید