گفتار دوم

۱- طبق نگرش کلی‌نگر ، کل بیشتر از اجتماع اجزا است اما در نگرش جزئی‌نگر کل برابر با اجتماع اجزا می‌باشد.

۲- دستگاه‌هایی مثل قلب مصنوعی ، دم سنج ، دستگاه ثبت کننده نوار قلب ، دستگاه ثبت کننده نوار مغز ، دستگاه مخصوص آندوسکوپی و کولونوسکوپی حاصل نگرش بین رشته‌ای هستند.

۳- صفت نوع گروه خونى، فقط ژنى، صفت‌هاى رنگ چشم و قد و وزن و … ژنى-محيطى و صفت لهجه تنها محيطى است.

۴- به كمك فناورى نوين در زيست شناسى می‌توان صفاتى را كه در يك جاندار وجود ندارند در آن ايجاد كرد.

۵- به منظور مطالعه مجموعه ژن‌هاى هر گونه از جانداران ، فقط علوم تجربى مؤثر هستند.

۶- معايب استفاده از سوخت‌هاى فسيلى: تمام می‌شوند ، تجديد ناپذيرند ، عامل افزايش گرماى زمين هستند ، سبب آلوده شدن هوا می‌شوند.

۷- عوارض جنگل زدايى : تغيير آب و هوا ، كاهش تنوع زيستى ، فرسايش خاك ، افزايش احتمال بروز سيل (به دنبال فرسايش خاك)

۸- پوشش گياهى سبب كند شدن ( نه توقف) فرايند فرسايش خاك می‌شوند.

۹- در يك اجتماع ، انتقال ژن بين جمعيت‌ها می‌تواند سبب ايجاد جاندار تراژنى شود.

۱۰- اگر جانداری محصول ژنِ جاندار دیگری را دریافت کند آن جاندار تراژن محسوب نمی‌شود.

۱۱- عوامل زنده و غيرزنده محيطى در باردهى گياهان زراعى مؤثرند.

۱۲- هر چه گياهان يك بوم سازگان بيشتر باشد ، خدمات آن بيشتر است.

۱۳- زيست شناسان به منظور تأمين انرژى از برگ و چوب درختان ، نياز به توليد سلولاز زيادى دارند.

۱۴- پايدار كردن بوم سازگان سبب تغيير اقليم نمی‌شود.

۱۵- امروزه سوخت زیستی به سوخت‌هایی می‌گویند که از جانداران امروزی به دست می‌آیند.

به بالای صفحه بردن