گفتار اول

۱- نفس کشیدن از ویژگی‌های آشکار در بسیاری از جانوران است پس همه جانداران نفس نمی‌کشند ولی تمام آنها تبادلات گازی با محیط اطراف خود دارند.

۲- منشاء کربنِ گاز کربن دی‌اکسید تولید شده طی تنفس یاخته‌ای ، گلوکز است.

۳- گلبول‌های قرمز در مجاورت بافت‌ها سنگین‌تر از مجاورت شش‌ها می‌باشند زیرا در مجاورت‌ بافت‌ها اکسیژن از دست داده و کربن‌دی‌اکسید دریافت می‌کنند ولی در مجاورت شش‌ها برعکس این اتفاق رخ می‌دهد و همانطور که می‌دانیم یک مولکول کربن‌دی‌اکسید نسبت به یک مولکول اکسیژن یک اتم کربن بیشتر داشته پس جرم مولکولی بیشتری دارد.

۴- هم در خون روشن و هم در خون تیره کربن‌دی‌اکسید و اکسیژن وجود دارد.

۵- افزایش کربن‌دی‌اکسید در خون باعث اسیدی شدن خوناب و کاهش pH می‌شود ولی افزایش کربن مونوکسید در خوناب باعث تغییر pH خوناب نمی‌شود.

۶- کاهش pH ، ساختار سه بعدی و عملکرد همه پروتئین‌های بدن را مختل نمی‌کند مثلاً pH بهینه برای فعالیت پپسین حدود ۲ است.

۷- هوای بازدمی نسبت به هوای دمی گرم‌تر و مرطوب‌تر است ، طی یک تنفس معمولی حجم هوای دمی با هوای بازدمی برابر است ولی ترکیب شیمیایی آنها با هم فرق دارد به این صورت که میزان کربن‌دی‌اکسید در هوای بازدمی بیشتر از هوای دمی است‌.

۸- همه یاخته‌های استوانه‌ای بافت پوششی مخاط ، روی غشای پایه قرار دارند.

۹- مژک‌های بافت پوششی مجاری تنفسی در هدایت هوا نقشی ندارند این مژک‌ها ماده مخاطی را همراه با مواد به دام افتاده در آن به سمت حلق هدایت می‌کنند.

۱۰- در ماده مخاطی ترشح شده از لایه مخاطی لوله تنفسی آنزیم لیزوزیم وجود دارد پس لایه مخاطی لوله تنفسی در ایمنی غیر اختصاصی بدن نقش دارد.

۱۱- جهت حرکت مژک‌ها در بافت پوششیِ مجرای بینی به سمت پایین و در سایر قسمت‌ها به سمت بالا است.

۱۲- جنس حنجره و اپی‌گلوت از غضروف و جنس تارهای صوتی از مخاط است.

۱۳- توجه شود که مجرای نای همواره باز است ولی دهانه آن همواره باز نمی‌باشد.

۱۴- در بین مجاری دستگاه تنفسی نای بیشترین و نایژک‌های انتهایی کمترین قطر را دارند همچنین قطر نای از مری (که در پشت نای قرار گرفته است) بیشتر است.

۱۵- در ساختار بافتی دیواره نای ضخیم‌ترین لایه مربوط به لایه غضروفی ماهیچه‌ای و نازک‌ترین لایه مربوط به لایه مخاطی است.

۱۶- طبق شکل کتاب درسی در بخش هادی دستگاه تنفسی بزرگ‌ترین حلقه غضروفی در محل انشعاب نای به دو نایژه اصلی قرار دارد و حلقه‌های غضروفی در نای و نایژه‌های اصلی به هم نچسبیده‌اند و از هم جدا می‌باشند.

۱۷- درون نایژک مبادله‌ای تبادل هوا صورت نمی‌گیرد و تبادل گازهای تنفسی محدود به حبابک‌ها است پس می‌توان گفت درون نایژک‌های مبادله‌ای مخاط مژکدار و ماده مخاطی وجود دارد.

۱۸- در دیواره حبابک‌ها ، یاخته‌های نوع دوم ظاهر متفاوت و تعداد خیلی کمتری نسبت به یاخته‌های پوششی نوع اول دارند همچنین این یاخته‌ها برخلاف نوع اول دارای ترشحاتی می‌باشند که به درون فضای حبابک‌ها وارد می‌کنند.

۱۹- می‌توان گفت در جدار حبابک‌ها دو نوع و در حبابک‌ها سه نوع یاخته دیده می‌شود.

۲۰- در مورد حبابک‌ها می‌توان گفت : سایز آنها الزاماً هم اندازه نیست و تعدادشان در هر کیسه حبابکی متفاوت است همچنین حبابک‌ها همانند نایژک‌ها می‌توانند تغییر حجم دهند.

۲۱- هر مولکول اکسیژن واقع درون یک حبابک برای اتصال به هموگلوبین از پنج لایه غشاء (۱۰ لایه فسفو لیپید) عبور می‌کند.

۲۲- در گویچه‌های قرمز حتما گلیکولیز رخ می‌دهد ولی شاهد اکسایش پیرووات و چرخه کربس و تولید FADH2 و بازسازی FAD نمی‌باشیم.

۲۳- زمان بیان ژن‌های مربوط به آنزیم کربنیک‌انیدراز و هموگلوبین (طبق متن کتاب درسی) درون مغز استخوان و قبل از بلوغ گلبول قرمز است.

۲۴- پروتئین هموگلوبین از چهار زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده است که دو به دو شبیه هم هستند و هر زنجیره یک گروه هم و هر گروه هم یک یون آهن دارد ، می توان گفت پروتئین هموگلوبین تحت کنترل دو ژن ساخته می‌شود.

۲۵- کربن مونوکسید گاز خطرناکی می‌باشد زیرا باعث کاهش ظرفیت حمل اکسیژن در خون می‌شود این گاز همچنین باعث توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون‌ها به اکسیژن در انتهای زنجیره انتقال الکترون نیز می‌شود.

به بالای صفحه بردن