گفتار سوم

۱- پارامسی جزء آغازیان تک سلولی است که درونشان واکوئل انقباضی وجود دارد که این اندامک در هم‌ایستایی جاندار نقش اساسی دارد.

۲- ورود آب به پارامسی بدون صرف انرژی و با انتشار و خروج آب از آن با صرف انرژی ATP و به صورت فعال صورت می‌پذیرد.

۳- در طول كانال‌هاى پروتونفريدى ، ياخته‌هاى شعله‌اى ديده می‌شوند.

۴- بخش ميانى متانفريدى توسط شبكه مويرگى احاطه شده است ، اما در اطراف قيف مژک‌دار خبرى از شبكه مويرگى نيست.

۵- غدد شاخكى برخلاف غدد راست روده‌ای ، فقط آب و نمك را دفع نمی‌كنند.

۶- توجه كنيد نرم‌تنان ، داراى متانفريدى‌اند اما بيشترشان فاقد شبكه‌ مويرگى و گردش خون بسته می‌باشند.

۷- ترشحات غدد راست روده‌اى و محتوى لوله‌هاى مالپيگى به روده می‌ريزند.

۸- طبق شكل كتاب درسى بندپايان (مثل ملخ) می‌توانند سامانه دفعى نزديك به محل اتصال پا داشته باشند.

۹- آبشش در ماهيان دريايى ، در دفع يون‌هاى اضافى و در ماهيان آب شيرين در جذب يون‌هاى لازم نقش دارند.

۱۰- ساختار و عملكرد كليه‌هاى خزندگان و پرندگان مشابه است.

۱۱- می‌توان گفت در هر جانور با دیواره کامل بین بطنی پیچیده‌ترین شکل کلیه وجود دارد اما نمی‌توان گفت در هر جانور با پیچیده‌ترین شکل کلیه دیواره بین بطنی کامل وجود دارد.

۱۲- غدد نمکی در نزدیکی چشم پرندگان و در قسمت بالایی کاسه چشم دیده می‌شود.

به بالای صفحه بردن