گفتار اول

۱- دستگاه گردش خون با تمام دستگاه‌های بدن در ارتباط است.

۲- حفرات قلب انسان با ۹ رگ ارتباط دارند که ۷ تای آنها سیاهرگ و ۲ تای آنها سرخرگ هستند.

۳- قطر سیاهرگ‌های ششی از قطر سرخرگ‌های ششی کمتر است و قطورترین رگ بدن سرخرگ آئورت می‌باشد.

۴- طبق شکل کتاب درسی ، سمت راست سرخرگ آئورت بزرگ سیاهرگ زبرین سمت چپ آن سرخرگ ششی قرار گرفته است.

۵- دهلیز چپ در بین حفرات قلب دارای بیشترین رگ اتصالی به خود است.( ۴ تا سیاهرگ ششی)

۶- از زیر قوس آئورت انشعاب سرخرگ ششی مخصوص شش راست عبور می‌کند.

۷- اولین انشعابات آئورت مربوط به سرخرگ‌های اکلیلی می‌باشد که بلافاصله در پشت دریچه آئورت قرار گرفته‌اند.

۸- طبق شکل کتاب درسی سرخرگ و سیاهرگ اکلیلی در سطح جلویی قلب در مجاورت بافت چربی (نوعی بافت پیوندی) قرار گرفته‌اند.

۹- گردش خون عمومی از بطن چپ آغاز و به دهلیز راست ختم می‌شود همچنین گردش خون ششی از بطن راست آغاز و به دهلیز چپ ختم می‌گردد.

۱۰- درون حفرات سمت راست قلب انسان خون تیره و درون حفرات سمت چپ قلب خون روشن جریان دارد پس حفرات راست درون خود دارای خون با مقدار بیکربنات بیشتری هستند.

۱۱- سیاهرگ‌های ششی و سیاهرگ بند ناف دارای خون روشن و سرخرگ ششی ، سرخرگ‌های بند ناف و سرخرگ شکمی در ماهی دارای خون تیره می‌باشند.

۱۲- در لایه پریکارد بافت پیوندی رشته‌ای به سمت بیرون و بافت پوششی به سمت داخل و فضای آبشامه‌ای قرار گرفته‌اند و همچنین ضخامت لایه پریکارد از لایه برون شامه بیشتر است.

۱۳- در ساختار قلب هر ۴ نوع بافت اصلی انسان را می‌توان مشاهده کرد.

۱۴- در ساختار قلب ضخامت میوکارد در بخش‌های مختلف متفاوت است ، بخش‌های مختلف به ترتیب از ضخامت زیاد به کم عبارتند از : ۱-بطن چپ ، ۲-دیواره بین دو بطن ، ۳- بطن راست ، ۴- دهلیزها.

۱۵- به کمک سونوگرافی می‌توان نحوه عملکرد قلب جنین را بررسی کرد.

۱۶- در شبکه هادی قلب طول تارهای بین گرهی با هم برابر نمی‌باشد.

۱۷- دسته تارهای متعلق به شبکه هادی بطن چپ انشعابات بیشتری نسبت به دسته تار های بطنی راست دارند.

۱۸- طبق شکل کتاب درسی از گره پیشاهنگ ۴ انشعاب و از گره دهلیزی بطنی فقط یک انشعاب خارج می‌شود.

۱۹- بین مدت زمان چرخه ضربان قلب و تعداد ضربان قلب در دقیقه رابطه عکس وجود دارد.

۲۰- بیشترین فشار داخل حفره بطن‌ها را تقریباً در اواسط انقباض آنها می‌بینیم.

۲۱- میزان فشار وارد شده بر دریچه‌های دهلیزی-بطنی یکسان نمی‌باشد به این صورت که فشار وارده بر دریچه دولختی بیشتر از سه‌لختی است و همچنین میزان فشار وارد شده بر دریچه سینی آئورتی نیز از دریچه سینی ششی بیشتر است.

۲۲- در هنگام صدای اول و دوم قلب هر ۴ دریچه قلب بسته هستند.

۲۳- در هنگام صدای اول شاهد بیشترین میزان خون درون بطن‌ها و کمترین مقدار خون درون دهلیزها هستیم همچنین در هنگام صدای دوم شاهد بیشترین میزان خون درون دهلیزها و کمترین میزان خون درون بطن‌ها می‌باشیم.

۲۴- بین صدای اول و دوم قلب دریچه‌های دهلیزی-بطنی بسته و دریچه‌های سینی باز می‌باشند و بین صدای دوم قلب تا صدای اول چرخه بعدیِ قلب دریچه‌های دهلیزی بطنی باز و سینی‌ها بسته‌اند.

۲۵- در هنگام ثبت موج P و شروع ثبت موج QRS دریچه‌های دهلیزی-بطنی باز و سینی‌ها بسته‌اند و در هنگام شروع ثبت موج T دریچه‌های دهلیزی-بطنی بسته و سینی‌ها باز می‌باشند.

۲۶- در یک فرد سالم و بالغ که در حال فعالیت بدنی نمی‌باشد در یک دقیقه حدود ۱۰ لیتر خون وارد قلب شده و از آن خارج می‌شود.

۲۷- غذاهای پرچرب و اشباع شده مثل روغن‌های جانوری و همچنین کلسترول بالا می‌تواند احتمال انفارکتوس قلبی را افزایش دهد.

۲۸- ۰/۳ ثانیه از مدت زمان استراحت دهلیز‌ها همزمان با انقباض بطن‌ها و همچنین ۰/۱ ثانیه از مدت زمان استراحت بطن‌ها همزمان با انقباض دهلیزها است.

۲۹- ۰/۴ ثانیه انتهایی استراحت دهلیزها و ۰/۴ ثانیه ابتدایی استراحت بطن‌ها همزمان با استراحت عمومی است.

۳۰- در ثبت فعالیت الکتریکی قلب در بین موج‌های ثبت شده بیشترین تغییر ولتاژ مربوط به موج R و کمترین تغییر مربوط به موج Q است و در بخش‌هایی که خط صاف دیده می‌شود تغییری در پتانسیل الکتریکی ثبت نشده است.

به بالای صفحه بردن