گفتار دوم

۱- به افرادی که به یک گونه تعلق دارند و در یک مکان و یک زمان زندگی می‌کنند جمعیت گفته می‌شود.

۲- محیط است که تعیین می‌کند کدام صفات در جمعیت انتخاب شده و به نسل بعد منتقل شوند صفاتی که با محیط سازگارترند به نسل بعد منتقل می‌شوند.

۳- انتخاب طبیعی گزینشگر است و پدید آورنده نمی‌باشد.

۴- انتخاب طبیعی روی جمعیت اثر می‌گذارد نه روی فرد.

۵- بسیاری از جهش‌ها اثری فوری ندارند بنابراین ممکن است که تشخیص داده نشوند . توجه شود که هر نوع جهش (کوچک و بزرگ) حتماً ژنوتیپ را دچار تغییر می‌کند.

۶- رانش پدیده‌ای کاملاً تصادفی است که گرچه فراوانی نسبی دگره‌ها را تغییر می‌دهد ولی برخلاف انتخاب طبیعی به سازش نمی‌انجامد.

۷- هر چقدر جمعیت کوچک‌تر باشد اثر رانش بر آن شدیدتر خواهد بود و برعکس.

۸- طی مهاجرت بین دو جمعیت در جمعیت مبدا رانش و در جمعیت مقصد شارش رخ می‌دهد.

۹- در شارش یک‌طرفه تنوع در جمعیت مقصد افزایش پیدا می‌کند و در شارش دوطرفه سرانجام خزانه ژنی دو جمعیت به هم شبیه می‌شود.

۱۰- انتخاب طبیعی باعث سازگاری بیشتر جمعیت با محیط می‌شود ، با انتخاب افراد سازگارتر تفاوت فردی و در نتیجه گوناگونی کاهش می‌یابد و کاهش گوناگونی باعث کاهش توانایی حفظ بقای یک جمعیت می‌شود.

۱۱- آمیزش‌های غیرتصادفی با توجه به ژنوتیپ و فنوتیپ افراد رخ می‌دهد ولی در آمیزش‌های تصادفی ژنوتیپ و فنوتیپ افراد دارای اهمیت نمی‌باشد.

۱۲- آرایش‌های تترادی بر روی دوک متافازی (در مرحله متافاز۱) منجر به تنوع گامت‌ها و در نهایت حفظ (نه افزایش یا کاهش) گوناگونی در جمعیت‌ها می‌شود.

۱۳- کراسینگ‌اور در مرحله تشکیل تتراد میوز۱ رخ می‌دهد. (یعنی در مرحله‌ای که شاهد تشکیل تتراد می‌باشیم) وجهش محسوب نمی‌شود.

۱۴- در مناطق مالاریا خیز افرادی که مبتلا به کم خونی داسی شکل هستند و یا ناقل این بیماری می‌باشند مالاریا نمی‌گیرند.

۱۵- در مناطق مالاریا خیز شانس زنده ماندن افرادی که ناقل کم خونی داسی شکل هستند بیشتر از افراد مبتلا به کم خونی داسی و سالم است.

۱۶- در مناطق غیر مالاریا خیز شانس زنده ماندن افرادی که ناقل کم خونی داسی شکل هستند با افراد سالم برابر است.

۱۷- جهش ، شارژ در جمعیت مقصد باعث افزایش گوناگونی ، رانش در اغلب موارد و انتخاب طبیعی باعث کاهش گوناگونی ، اهمیت ناخالص‌ها ، نوترکیبی و گوناگونی در گامت‌ها باعث حفظ گوناگونی در جمعیت‌ها می‌شوند.

به بالای صفحه بردن