معادله ي درجه دوم چيست؟

$$  13/6 g/c{m^3} $$

ﺟﺮم ﯾﮏ ﻇﺮف ﻓﻠﺰی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ 300 ﮔﺮم اﺳﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻇﺮف را ﭘﺮ از ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ۳g/cm۲/۱ ﻧﻤﺎیم، ﺟﺮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 540 ﮔﺮم و

درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﭘﺮ از ﻧﻮﻋﯽ روﻏﻦ ﻧﻤﺎsﻢ، ﺟﺮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 460 ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد. ﭼﮕﺎﻟﯽ اﯾﻦ روﻏﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ؟

$$ \frac{1}{2}\ $$

$$ {\rho _{}} = 0/9g/c{m^{^3}} $$

$$ {{\rm{\rhoیخ }}_{{\rm{}}}}{\rm{ = 0/9g/c}}{{\rm{m}}^{^{\rm{3}}}} $$

به بالای صفحه بردن