گفتار اول

۱- می‌توان گفت پروتئین‌های غشایی موثر در فرایندهای انتشار تسهیل شده و انتقال فعال طی عملکرد خود دچار تغییر شکل ظاهری می‌شوند.

۲- تمام پمپ‌های غشایی الزاماً با استفاده از انرژی ATP فعالیت نمی‌کنند مثلاً پمپ‌های پروتون موجود در زنجیره‌های انتقال الکترون غشای داخلی میتوکندری و غشای تیلاکوئیدهای کلروپلاست با مصرف انرژی الکترون‌ها فعالیت می‌کنند.

۳- آب می‌تواند طی فرایند اسمز هم از میان فسفولیپیدهای غشاء عبور کند و هم از بین پروتئین‌های تسهیل کننده عبور آب که در غشای برخی سلول‌های گیاهی و غشای کریچه برخی یاخته‌های گیاهی قرار دارند عبور کند.

۴- نمی‌توان گفت هر یاخته که در تماس با غشای پایه است ، نوعی یاخته‌ پوششی است چرا که غشای پایه در سمت دیگر خود می‌تواند در تماس با یاخته‌های بافت پیوندی یا ماهیچه‌ای نیز باشد.

۵- نمی‌توان گفت همه یاخته‌های بافت پوششی در تماس با غشای پایه‌اند ، چرا که یاخته‌هایی از بافت سنگفرشی چند لایه که در طبقات بالاترند با غشای پایه تماس ندارند.

۶- از آنجا که یاخته‌های بافت ماهیچه اسکلتی ظاهری مخطط داشته و چند هسته‌ای‌اند ، می‌توان گفت هر یاخته ماهیچه‌ای که از چند یاخته جنینی ساخته شده است ظاهری مخطط دارد.

۷- مویرگ‌های ناپیوسته می‌توانند جمله : “همه یاخته‌های بافت پوششی فاصله اندک دارند” را نقض کنند چرا که فاصله یاخته‌های بافت پوششی آنها بسیار زیاد است.

۸- غشای پایه در بافت پوششی مویرگ‌های ناپیوسته یکپارچه و پیوسته نیست به عبارتی دیگر مویرگ‌های ناپیوسته غشای پایه ناقصی دارند.

۹- از غشای پایه همانند سطحی‌ترین لایه بافت پوششی سنگفرشی چند لایه در پوست امکان تهیه ژنوم وجود ندارد.

۱۰- یاخته‌های واقع در عمیق‌ترین لایه بافت سنگفرشی چند لایه‌ای ظاهری متفاوت با سلول‌های سایر لایه‌های بافت داشته و تقریباً گرد می‌باشند.

۱۱- بافت پوششی داخلی بینی همان پوست و در واقع بافت سنگفرشی چند لایه است اما بافت استوانه‌ای آن مژکدار است همچنین توجه شود که بافت استوانه‌ای معده بدون مژک است.

۱۲- هسته یاخته‌های استوانه‌ای یک لایه نزدیک به غشای پایه است.

۱۳- جذب مواد غذایی گوارش یافته برعهده بافت پوششی است.

۱۴- پروتئین‌هایی که در سطح بیرونی غشاء قرار دارند با رشته‌های کلاژن و کشسان یا کربوهیدرات‌های غشاء در تماس‌اند و پروتئین‌های سطحی موجود در سطح درونی غشاء در تماس با رشته‌های پروتئینی درون یاخته‌ مثل اکتین و میوزین و… هستند.

۱۵- انتقال فعال با صرف انرژی همراه است اما لزوماً از انرژی ATP استفاده نمی‌کند مثل فرایند هم انتقالی سدیم و گلوکز در روده باریک که در انتقال گلوکز به سلول‌های روده باریک از انرژی ATP استفاده نمی‌شود.

۱۶- طی آندوسیتوز اندازه غشای سیتوپلاسمی تا حدی کاهش و میزان فسفولیپیدهای درونی یاخته تا حدی افزایش می‌یابد و طی اگزوسیتوز اندازه غشای سیتوپلاسمی تا حدی افزایش و میزان فسفولیپیدهای درونی یاخته تا حدی کاهش می‌یابد.

۱۷- عصب‌دهی عضلات صاف توسط بخش خودمختار اعصاب محیطی صورت می‌گیرد.

۱۸- همه انعکاس‌ها تنها مربوط به عملکرد غیر ارادی ماهیچه‌های اسکلتی نیستند به طور مثال در انعکاس دفع ادرار ماهیچه‌های دیواره مثانه که از نوع صاف هستند منقبض می‌شوند.

۱۹- در سلول‌های ماهیچه قلبی هسته‌ها در وسط یاخته و در سلول‌های ماهیچه اسکلتی هسته‌ها در کنار یاخته و چسبیده به غشاء قرار دارند.

۲۰- بافت عصبی شامل سلول‌های عصبی (نورون) و سلول‌های غیر عصبی (نوروگلیا) هستند در این بافت تعداد نورون‌ها کمتر از نوروگلیاها بوده و نوار مغز حاصل ثبت فعالیت الکتریکی نورون‌ها است.

۲۱- هر نورون حرکتی می‌تواند به چندین تار ماهیچه‌ای پیام عصبی انتقال دهد.

به بالای صفحه بردن