گفتار سوم

١- تمام تك ياخته‌اى‌ها و بعضى از پرياخته‌اى‌ها ساختار تنفسى ويژه ندارند.

۲- تنفس نایدیسی فقط در بی‌مهرگان دیده می‌شود در حالیکه تنفس پوستی تنفس آبششی و تنفس ششی هم در بی‌مهرگان و هم در مهره‌داران وجود دارد.

۳- در تنفس آبششى همانند تنفس پوستى ، ياخته‌هاى سطحى بدن می‌توانند داراى نقش باشند.

۴- توجه داشته باشيد هر چند ستاره دريايى به كمك برخى قسمتهاى پوست خود تنفس می‌كند اما تنفس پوستى و ساختارهاى لازم براى اين نوع تنفس را ندارد.

۵- می‌توان گفت در دوزيست نابالغ ، تمام خون خروجى از بطن به سمت آبشش‌ها می‌رود.

۶- در پرندگان هم در زمان دم و هم در زمان بازدم ، تبادل گازها با خون انجام می‌شود.

۷- الزاماً همه مهره‌داران آبزی دارای شش نمی‌باشند مثلاً پستانداران آبزی مثل وال‌ها و دلفین‌ها شش دارند.

۸- در سازوكار پمپ فشار مثبت ، عضلات حلق و دهان ، هوا را با فشار به درون شش‌ها وارد می‌كنند.

۹- در هر دو مکانیسم پمپ فشار مثبت و منفی هوا از جای پرفشار به جای کم فشار حرکت می‌کند.

۱۰- نايديس‌ها ، لوله‌هاى منشعب و مرتبط با هم هستند كه در انتها مجاور سلول‌ها قرار می‌گيرند . تنفس نایدیسی دارای مستقیم‌ترین روش تبادل گازهای تنفسی با یاخته‌ها است.

۱۱- در جانوری که دارای تنفس نایدیسی است خون تیره و روشن وجود ندارد.

۱۲- هر جانوری که دارای همولنف است الزاماً تنفس نایدیسی ندارد.

۱۳- انتهاى انشعابات پايانى نايديس‌ها ، بسته است و مايع درون آن تبادلات گازى را ممكن می‌سازند.

۱۴- طبق شکل کتاب درسی ، درون بدن ستاره دریایی مجراهایی زیر پوست وجود دارند که با هم در ارتباط‌اند این مجاری از یک ردیف سلول تشکیل شده‌اند.

۱۵- در آبشش ماهی‌ها طبق شکل کتاب درسی ، خارهای آبششی به سمت سر و رشته‌های آبششی به سمت دم ماهی قرار گرفته‌اند.

۱۶- درون هر تیغه موجود در رشته‌های آبششی یک‌عدد شبکه مویرگی وجود دارد.

۱۷- کیسه‌های هوادار در پرندگان در تبادل گازهای تنفسی هیچ نقشی ندارند این کیسه‌ها فقط هوا را ذخیره و گرم می‌کنند و باعث افزایش کارایی دستگاه تنفسی پرندگان می‌شوند.

۱۸- در پرندگان حجم کیسه‌های هوادار از شش‌ها بیشتر است.

۱۹- پرندگان مجموعاً ۹ کیسه هوادار دارند که چهارتای آن در سمت راست و چهارتای دیگر در سمت چپ بدن قرار دارد و یک کیسه هوادار نیز بین دو شش مشترک است.

۲۰- كيسه هوادار مشترك بین دو شش پرندگان در امتداد ناى قرار گرفته است.

به بالای صفحه بردن