ویژه امتحان نهایی

آزمایش های گریفیت

1در آزمایش گریفیت ، باکتری های کپسول داری که با گرما کشته شده اند ، موش را (می کشند – نمی کشند)
پاسخ : نمی کشند
2گریفیت برای بررسی این که آیا کپسول عامل مرگ موش هاست یا خیر ، چه آزمایشی را انجام داد و چه مشاهده کرد ؟
پاسخ : تعدادی باکتری کپسول دار را با گرما کشت ، (0.25) پس از تزریق به موش مشاهده کرد که موش ها زنده ماندند. (0.25)
3گریفیت با انجام چه آزمایشی نتیجه گرفت که وجود پوشینه (کپسول)در باکتری ها به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست؟
پاسخ : باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما را به موش ها تزریق (0.25)و مشاهده کرد که موش ها سالم ماندند .(0.25)
4گریفیت پس از آن که دریافت کپسول باکتری ، عامل مرگ موش ها نیست ، چه آزمایشی را طراحی کرد ؟
پاسخ : او باکتری های بدون کپسول زنده(0.25)را با باکتری های کپسول داری که بر اثر گرما کشته شده بودند (0.25)با یکدیگر مخلوط و به موش تزریق کرد .(0.25)
5مراحل زیر توسط یکی از محققان انجام شده است :
تزریق به موش → باکتری بدون کپسول زنده + آنزیم تخریب کننده پروتئین + عصاره ی باکتری کپسول دار کشته شد
الف) نتیجه نهایی این آزمایش بر موش را بنویسید .
پاسخ : موش می میرد
ب) کدام فرآیند علمی ، سبب بروز این پاسخ شده است ؟
پاسخ : انتقال صفت وراثتی
6با توجه به آزمایشات گریفیت ، آزمایش زیر را کامل کنید :
الف) باکتری کپسول دار کشته شده با گرما + …………………… ← تزریق به موش ← موش ها به سینه پهلو مبتلا شدند.
ب) مشاهده چه موردی در خون موش های مبتلا به سینه پهلو در آزمایش فوق ، برای گریفیت تعجب آور بود ؟
پاسخ : الف) باکتری فاقد کپسول زنده ب) باکتری کپسول دار زنده
7در مورد آزمایشات گریفیت به سؤالات زیر پاسخ دهید .
الف) اثر تزریق باکتری کپسول دار کشته شده با گرما ، به موش سالم چه بود ؟
پاسخ : موش ها بیمار نشدند.(زنده ماندند)
ب) گریفیت از این آزمایش چه نتیجه ای گرفت ؟
پاسخ : دریافت که کپسول عامل مرگ موش ها نیست .
8گریفیت ، پس از تزریق مخلوط باکتری های بدون کپسول زنده و باکتری های کپسول داری که بر اثر گرما کشته شده بودند ،به موش ها ، چه چیزی را در خون موش های مرده مشاهده کرد ؟
پاسخ : او پس از بررسی خون موش های مرده مشاهده کرد که در خون این موش ها ، بعضی از باکتری های بدون کپسول ، کپسول دار شده اند .

آزمایش های ایوری

9ایوری چگونه دریافت که عامل انتقال صفت نمی تواند پروتئین باشد ؟
پاسخ : آن ها ابتدا از عصاره استخراج شده از باکتری های کشته شده پوشینه دار استفاده کردند و در آن تمامی پروتئین های موجود را تخریب کردند . سپس باقی مانده محلول را به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه اضافه کردند و دیدند که انتقال صفت صورت می گیرد . پس می توان نتیجه گرفت که پروتئین ها ماده وراثتی نیستند .
10آزمایش زیر را کامل کنید :
باکتری بدون کپسول کشت داده شده + عصاره باکتری کپسول دار + اضافه نمودن آنزیم ………. ← رخ ندادن انتقال صفت
پاسخ: آنزیم تخریب کننده DNA
11ایوری مشاهده کرد ، هنگامی که ……….. تخریب نشده باشد ، انتقال صفت وراثتی رخ می دهد .
پاسخ: DNA
12در فرآیند انتقال صفت ، باکتری چگونه در خصوصیات ظاهری خود تغییراتی پدید می آورد؟
پاسخ : با دریافت مواد ژنتیک(0.25)از محیط خارج (0.25)

ساختارنوکلئیک اسید

13شکل زیر ، یک رشته پلی نوکلئوتید را نشان می دهد :
الف) بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید .
پاسخ : 1-قند 2- پیوند فسفو دی استر
ژیست شناسی نهایی
ب) نوکلئوتید مکمل شماره 3را رسم کنید .
پاسخ:
زیست شناسی دوازدهم

14شکل رو به رو ، بخشی از مولکول DNAرا نشان می دهد .
نوکلئیک اسید
الف) در این شکل ، چند پیوند فسفو دی استر ، قابل تشخیص است ؟ پاسخ :6
ب) در مولکول مورد نظر ، چند نوکلئوتید وجود دارد ؟ پاسخ : 8
15شکل مقابل ساختار مولکول DNAرا نشان می دهد .

الف) کدام شماره ، محل پیوند فسفو دی استر می باشد ؟
پاسخ : 2
ب) نوع قند پنج کربنه ی به کار رفته در این مولکول را نام ببرید .
پاسخ:دئوکسی ریبوز
16کدام یک از انواع قندهای پنج کربنی در ساختار DNAشرکت دارند ؟
پاسخ : دئوکسی ریبوز
17از نظر فرمول ساختاری ، تفاوت قند ریبوز با دئوکسی ریبوز چیست ؟
پاسخ: دئوکسی ریبوز یک اکسیژن کمتر از ریبوز دارد.
18در ساختار ریبونوکلئیک اسید ، قندِ ………….. به کار رفته است .
پاسخ: ریبوز
19قند موجود در DNAو باز آلی نیتروژن دار اختصاصی در RNAرا نام ببرید .
پاسخ: دئوکسی ریبوز – یوراسیل
20بازهای پورین و پیریمیدین چند حلقه ای اند ؟
پاسخ: پورین: دوحلقه ای – پیریمیدین: یک حلقه ای
21باز آلی نیتروژن دار ، می تواند ………….. باشد که ساختار دو حلقه ای دارد ؛ شامل آدنین(A)و گوانین (G)
پاسخ: پورین
22یک مورد از بازهای یک حلقه ای را که در ساختار DNAشرکت دارند ، نام ببرید .
پاسخ: سیتوزین – تیمین
23در حالت طبیعی ، نوعی باز آلی که در ساختار DNAشرکت ندارد را بنویسید .
پاسخ: یوراسیل
24در یک مولکول ، DNAپیوند فسفو دی استر ، بین کدام اجزای دو نوکلئوتید ، تشکیل می شود ؟
1-فسفات – فسفات 2-قند – باز آلی 3-قند – فسفات 4-باز آلی – باز آلی
پاسخ: گزینه 3
25در مدل مارپیچ دو رشته ای ، دو رشته DNAرا پیوندهای ………….. به یکدیگر متصل می کنند .
پاسخ: پیوند هیدروژنی
26در یک رشته پلی نوکلئوتیدی ، پیوند بین دو نوکلئوتید را پیوند ………………. می نامند . فسفو دی استر
27پیوند بین دو نوکلئوتیدِ مجاور را چه می نامند ؟ پاسخ : فسفو دی استر
28در یک واحد مونومری نوکلئیک اسید ، چند باز آلی نیتروژن دار وجود دارد ؟
پاسخ : 1
29چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است ؟
پاسخ : چون همیشه یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار می گیرد
30دو انتهای رشته های پلی نوکلئوتید می توانند با پیوند فسفو دی استر به هم متصل شوند و نوکلئیک اسید
(حلقوی – خطی ) را ایجاد کنند .
پاسخ : حلقوی
31مولکول بسته یا حلقوی در ، DNAمولکولی است که …………….. آن آزاد نیست .
پاسخ : دو انتهای
32منظور از این که گفته می شود « هر رشته DNAو RNAخطی همیشه دو سر متفاوت دارد » چیست ؟
پاسخ : زیرا در نوکلئیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است

تلاش برای کشف ساختار مولکولی DNA

33ویلکینز و فرانکلین ، برچه اساسی به ساختار مارپیچی دو یا سه زنجیره ایِ مولکول DNAپی بردند ؟
پاسخ : بر اساس تصاویر به دست آمده از مولکول DNAبا روش پراش پرتو ایکس
34ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس از مولکولهای DNAتصاویری تهیه کردند . دو نتیجه حاصل از بررسی این تصاویر را بنویسید.
پاسخ: DNAحالت مارپیچی و بیش از یک رشته دارد .البته با استفاده از این روش ابعاد مولکول ها را نیز تشخیص دادند.
35طبق مشاهدات چارگاف ، در مولکول ، DNAمقدار کدام بازهای آلی با یکدیگر برابر است ؟
پاسخ : مقدار Aبا مقدار Tو نیز مقدار Cبا مقدار Gبرابر است .
36مدلی که امروزه از ساختار DNAارائه می شود ، کدام است ؟
پاسخ : مارپیچ دو رشته ای
37در مدل پیشنهادی واتسون و کریک ، چه بخشی پله های نردبان DNAرا می سازد ؟
پاسخ : بازهای آلی
38در مدل مارپیچ دو رشته ای ، DNAکدام گروه ها ، نرده هایِ نردبان فرضی را تشکیل می دهند ؟
پاسخ :گروه های قند – فسفات
39کدام پیوند شیمیایی ، دو رشته پلی نوکلئوتیدی را کنار یکدیگر نگه می دارد ؟
پاسخ: پیوند هیدروژنی
40هر……… قسمتی از مولکول DNAاست ، که برای ساختن پروئین و RNAمورد استفاده قرار می گیرد .
پاسخ: ژن

همانندسازی DNA

41با توجه به نتایج آزمایش های مزلسون و استال کدام طرح همانند سازی دنا مورد تأیید قرار گرفت ؟
پاسخ :همانندسازی نیمه حفاظتی
42چرا گفته می شود ، همانند سازی DNAبه طریقه نیمه حفظ شده است ؟
پاسخ :چون در هر یاخته حاصل، فقط یکی از دو رشته دِنای قبلی وجود دارد .
43در گریزانه ( سانتریفیوژ) میزان حرکت مواد در محلول بر اساس چگالی است و مواد سنگین تر ( کندتر –
تندتر) حرکت می کنند .
پاسخ : تندتر
44نوکلئوتیدها در ابتدا به صورت آزاد چند گروه فسفات دارند ؟
پاسخ : 3تا
45هنگام برقراری یک پیوند کووالان بین دو نوکلئوتید سه فسفاتی ( آزاد ) ، چند فسفات آزاد می شود ؟
پاسخ : 2تا
46برای همانندسازی مولکول ، DNAابتدا چه آنزیمی وارد عمل می شود ؟
پاسخ :هلیکاز
47دو آنزیم مهم که برای همانند سازی دنا لازم هستند را نام ببرید .
پاسخ : هلیکاز و DNAپلیمراز
48در ابتدای همانند سازی ، DNAدو رشته ی آن به کمک آنزیم ………… از هم جدا می شوند .
پاسخ : هلیکاز
49برای باز شدن دو رشته دنا آنزیم هلیکاز چه پیوندهایی را از هم باز می کند ؟
پاسخ : هیدروژنی
50در همانندسازی ، DNAآنزیم هلیکاز موجب گسستگی کدام پیوند های این مولکول می شود ؟
پاسخ : پیوند هیدروژنی
51در یک دوراهی همانندسازی ، DNAچند آنزیم هلیکاز فعالیت دارد ؟
پاسخ :1
52آنزیم دنابسپاراز در فعالیت بسپارازی (پلیمرازی) خود پیوند …………………. را تشکیل می دهد .
پاسخ :فسفو دی استر
53در طی عمل ویرایش ، آنزیم …………….. باعث شکسته شدن پیوند فسفو دی استر نوکلئوتید غلط می شود .
پاسخ : DNAپلیمراز
54دو نقش آنزیم DNAپلی مراز را بنویسید .
پاسخ : 1-قرار دادن نوکلئوتیدها در مقابل نوکلئوتیدهای مکمل (همانندسازی) 2- ویرایش
55در همانندسازی ، DNAکدام آنزیم نوکلئوتید غلط را جدا و آن را با نوکلئوتید درست تعویض می کند ؟
پاسخ : DNAپلیمراز
56آنزیم (هلیکاز – دنابسپاراز یا DNAپلیمراز) فعالیت نوکلئازی دارد.
پاسخ : DNAپلیمراز
57کدام فعالیت آنزیم دنابسپاراز(DNAپلی مراز) سبب ویرایش می شود ؟
پاسخ : نوکلئازی
58منظور از ویرایش در همانند سازی DNAچیست ؟ و کدام آنزیم توانایی ویرایش دارد ؟
پاسخ : DNAپلی مراز .در صورتی که نوکلئوتید اشتباهی به DNAاضافه شود ، یعنی مکمل نباشد ، این آنزیم بر می
گردد و نوکلئوتید اشتباه را جدا و آن را با نوکلئوتید درست تعویض می کند .
59آنزیم DNAپلی مراز ، علاوه بر کمک به همانندسازی ،DNAچه توانایی دیگری دارد ؟ نام ببرید .
پاسخ : ویرایش
60آنزیم DNAپلی مراز چگونه از بروز جهش به هنگام همانند سازی جلوگیری می کند ؟
پاسخ : با برداشتن نوکلئوتید اشتباه (غیر مکمل با رشته الگو) و گذاشتن نوکلئوتید صحیح در رشته جدید
(ذکر ویرایش 0.25نمره تعلق می گیرد )
61اگر ردیف نوکلئوتیدی یک رشته DNAخطی ، به صورت AGCTTGAباشد ، ردیف نوکلئوتیدی رشته دیگر
(رشته مکمل) را بنویسید .
پاسخ : UCGAACU

همانندسازی DNAدر پروکاریوت و یوکاریوت

به بالای صفحه بردن