گفتار اول

۱- هر دو نوع باکتری استرپتوکوکوس نومونیا توانایی آلوده کردن انسان و موش (ورود به محیط داخلی بدن جانور) را دارند ولی فقط نوع کپسول‌دار می‌تواند ایجاد بیماری کند.

۲- آنفلوآنزا انواع مختلفی دارد مثلاً آنفلوآنزای پرندگان که توسط نوعی ویروس پدید می‌آید می‌تواند سایر گونه‌ها از جمله انسان را آلوده کند این ویروس به شش‌ها حمله می‌کند و باعث افزایش فعالیت دستگاه ایمنی می‌شود.

۳- هم در آنفلوانزا و هم در سینه‌پهلو بافت‌های شش آسیب دیده و دچار التهاب می‌شوند.

۴- در آزمایش دوم ایوری همانند آزمایشات گریفیت از آنزیم تجزیه کننده استفاده نشد.

۵- منظور از جانداران مورد مطالعه گریفیت باکتری و موش و منظور از جانور مورد مطالعه گریفیت موش است. همچنین موش جانور مورد مطالعه اسکینر جهت بررسی رفتار شرطی شدن فعال نیز است‌.

۶- پپسین ، پروترومبیناز ، ترومبین ، رنین نوعی پروتئاز ، آمیلاز و سلولاز نوعی کربوهیدراز و آنزیم‌های برش دهنده نوعی نوکلئاز هستند . توجه شود که دنابسپاراز نیز دارای خاصیت نوکلئازی می‌باشد.

۷- به طور معمول در ساختار رنا پیوند هیدروژنی وجود ندارد چون تک رشته‌ای می‌باشد ولی در برخی از انواع رنا مثل رنای ناقل می توانیم شاهد برقراری پیوند هیدروژنی بین بخش‌هایی از مولکول تک رشته‌ای رنا باشیم.

۸- انواع مولکول‌هایی که در ساختارشان قند ریبوز به کار رفته است :
انواع رنا (mRNA , rRNA , tRNA ) ، رمزه (کدون) ، پادرمزه (آنتی کدون) ، رونوشت‌های مختلف مولکول دنا مثل رونوشت اگزون و اینترون ، جایگاه اتصال آمینواسید به رنای ناقل ، مولکول‌های ATP , ADP , AMP .

۹- مولکول‌هایی که در ساختارشان دو نوکلئوتید به کار رفته است عبارتند از :
NADH , FADH2 , NADPH

۱۰- ساختارهایی که از سه نوکلئوتید تشکیل شده‌اند :
رمز آمینواسیدها در دنا ، رمزه (کدون) در mRNA ، پادرمزه (آنتی‌کدون) در tRNA.

۱۱- در ساختار نوکلئوتیدی که باز پورین دارد ۳ حلقه آلی و در ساختار نوکلئوتید دارای باز پیریمیدین ۲ حلقه آلی مشاهده می‌شود.

۱۲- در ساختار هر جفت نوکلئوتید دنا ۵ حلقه آلی ( ۳ تا بازی و ۲ تا قندی ) وجود دارد.

۱۳- در آزمایش چهارم گریفیت باکتری‌های فاقد کپسولی که ژن مربوط به ساخت کپسول را از محیط بیرون دریافت کرده‌اند مقدار ماده ژنتیکی‌شان افزایش پیدا می‌کند.

۱۴- در آزمایش اول ایوری پروتئین‌ها درون محیط کشت باکتری‌های بدون کپسول وجود دارند پس نمی‌توان گفت که در آزمایش اول ایوری هیچ پروتئینی مشاهده نمی‌شود.

۱۵- در آزمایش چهارم گریفیت در باکتری‌های بدون کپسولِ دریافت کننده ژن ، شاهد بیان ژن آنزیم سازنده کپسول و تغییر در فنوتیپ جاندار هستیم.

به بالای صفحه بردن