گفتار دوم

۱- اگر همانندسازی دنا به‌صورت حفاظتی انجام می‌شد جهش‌های حاصل از همانندسازی فقط به یکی از یاخته‌های دختری منتقل می‌شد.

۲- در طرح همانند سازی غیرحفاظتی ، همانندسازی به گونه‌ای انجام می‌شود که رشته‌های دنای مادری برخلاف همانندسازی نیمه حفاظتی و حفاظتی در نسل‌های بعد ثابت و بدون تغییر باقی نمی‌ماند و حتما دچار تغییر می‌شد.

۳- در گونه مورد مطالعه مزلسون و استال همانند گونه مورد مطالعه ایوری و گونه تک سلولیِ مورد مطالعه گریفیت شاهد وجود اپراتور ، mRNA چندژنی و یک نوع رنابسپاراز هستیم.

۴- در آزمایش مزلسون و استال از دور دوم همانند سازی به بعد بر اثر سانتریفیوژ ترکیبات لوله آزمایش فقط شاهد تشکیل دو نوار در میانه و بالای لوله آزمایش می‌باشیم.

۵- باز شدن پیچ و تاب دنا قبل از شروع همانندسازی دنا و توسط آنزیم‌هایی غیر از هلیکاز و دنابسپاراز صورت می‌گیرد در حالیکه باز شدن دو رشته دنا از هم طی همانندسازی و توسط هلیکاز انجام می‌شود.

۶- هلیکاز و رنابسپاراز توانایی شکستن پیوند هیدروژنی را به طور مستقیم دارند همچنین به دنبال فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز و فعالیت آنزیم برش‌دهنده شاهد شکسته شدن پیوند هیدروژنی هستیم.

۷- در پروکاریوت‌ها محل وقوع همانندسازی ، رونویسی و ترجمه یکسان بوده و همگی درون سیتوپلاسم رخ می دهد در حالیکه در یوکاریوت‌ها محل وقوع همانندسازی و رونویسی دنای خطی درون هسته و همانندسازی دنای حلقوی درون سیتوپلاسم و محل وقوع ترجمه فقط درون سیتوپلاسم است.

۸- در فرایند همانندسازی شاهد حرکت دوجهتی هر دنابسپاراز (برگشت دنابسپاراز به نوکلئوتید قبلی جهت چک کردن و انجام ویرایش در صورت لزوم) هستیم در صورتی که طی رونویسی ، هر رنابسپاراز حرکتی یک‌جهتی دارد.

۹- توجه شود که اغلب پروکاریوت‌ها (نه تمام آنها!) فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنای خود دارند.

۱۰- در هر حباب همانندسازی دو نوع آنزیم (چهارتا دنابسپاراز + دوتا هلیکاز) وجود دارد همچنین طبق شکل کتاب درسی ، در یک مولکول دنای خطی سرعت پیشروی حباب‌های مختلف همانندسازی می‌تواند با هم متفاوت باشد.

به بالای صفحه بردن