گفتار سوم

١- ساختار و عمل پروتئين‌ها به نوع ، ترتيب و تعداد آمينواسيدها در پروتئين بستگى دارد. همچنين شكل فضايى پروتئين ، نوع عمل آنرا مشخص می‌كند.

٢- هر نوع پروتئين ، ترتيب خاصى از آمينواسيدها را دارد كه با استفاده از روشهاى شيميايى ، آمينواسيدها را جدا و آنها را شناسايى می‌كنند.

٣- گرچه آمينواسيدها در طبيعت انواع گوناگونى دارند ، اما فقط ٢٠ نوع از آنها در ساختار پروتئين‌ها به كار می‌روند.

۴- پروتئازهاى معده برخلاف پروتئازهاى روده باريك و پانكراس ، قابليت آب‌كافت تمامى پيوندهاى پپتيدى بین آمینواسیدهای پروتئین‌های کیموس را ندارند.

۵- كانال پروتئينى موجود در غشاى تيلاكوئيدها ، فعاليت آنزيمى نيز دارد و ATP می‌سازد.

۶- زردپى و رباط ( بافت پيوندى متراكم) ، استخوان و پوست ، همگى مقدار فراوانى از پروتئين كلاژن دارند.

۷- گیرنده ناقل عصبی دارای نقش انتقالی (انتقال یون‌ها) نیز است.

۸- گلوبولین‌ها دارای نقش انتقالی هستند و با جذب و انتقال یون‌ها می‌توانند در تنظیم pH خون موثر باشند.

۹- مهارکننده ، فعال‌کننده و عوامل رونویسی نمونه‌هایی از پروتئین‌های موثر در تنظیم بیان ژن هستند.

۱۰- لیزوزیم هم دارای نقش آنزیمی و هم دارای نقش دفاعی است در واقع نقش دفاعی لیزوزیم ناشی از فعالیت آنزیمی آن است‌‌.

۱۱- پمپ سدیم- پتاسیم دارای نقش آنزیمی نیز است این پمپ به واسطه فعالیت آنزیمی خود می‌تواند ATP را هیدرولیز و انرژی آن را مورد استفاده قرار دهد.

۱۲- آنزیم القاءکننده مرگ یاخته‌ای علاوه بر نقش دفاعی دارای فعالیت آنزیمی هم است‌.

۱۳- بدون آنزيم ممكن است در دماى بدن سوخت و ساز ياخته‌ها بسيار كند انجام شود و انرژى لازم براى حيات تأمين نشود.

١۴- برخى از آنزيم‌ها مانند دنا‌بسپاراز ، بيش از يك واكنش را سرعت مى‌بخشند.

۱۵- بیشتر آنزیم‌ها پروتئینی هستند و بعضی دیگر مثل rRNA از جنس رنا هستند.

به بالای صفحه بردن