گفتار اول

۱- کم خونی داسی‌شکل به دنبال ایجاد تغییر پایدار(جهش) در یک نوکلئوتیدِ ژن زنجیره بتای هموگلوبین بروز کرده و این ژن به دنبال همانندسازی مجموعاً دچار تغییر در یک جفت نوکلئوتید ساختار خود شده است.

۲- در افراد مبتلا به کم‌خونی داسی میزان هماتوکریت کاهش پیدا می‌کند زیرا در این بیماری حجم گلبول‌های قرمز کم می‌شود ، همچنین در افراد بیمار میزان ترشح هورمون اریتروپویتین از کبد و کلیه‌ها افزایش می‌یابد.

۳- افراد مبتلا به کم خونی داسی و افراد ناقل این بیماری در برابر ابتلا به بیماری مالاریا مصونیت دارند.

۴- در یوکاریوت‌ها محل تولید انواع رنا (طی رونویسی) می‌تواند درون هسته و سیتوپلاسم (رونویسی از ژن‌های میتوکندری و کلروپلاست) باشد در حالیکه محل فعالیت رنا درون سیتوپلاسم است.

۵- در طبیعت ۶۱ نوع رنای ناقل وجود دارد.

۶- تنوع آنزیم رنابسپاراز در یوکاریوت‌ها بیشتر از پروکاریوت‌ها است پس می‌توان گفت تنوع عملکردی آنزیم رنابسپاراز پروکاریوتی بیشتر از رنا بسپارازهای یوکاریوتی است.

۷- آنزیم رنابسپارار همانند آنزیم دنا‌بسپاراز توانایی تشکیل پیوند فسفودی‌استر را دارد ولی برخلاف آن توانایی عمل ویرایش را ندارد.

۸- رونویسی از ژن‌های رنا بسپاراز ۲ در یوکاریوت‌ها و رنا بسپاراز پروکاریوتی در پروکاریوت‌ها توسط خود رنابسپاراز ۲ و رنابسپاراز پروکاریوتی انجام می‌شود.

۹- در یوکاریوت‌ها برخلاف پروکاریوت‌ها ، رنابسپاراز برای اتصال به راه‌انداز نیاز به مولکول‌های پروتئینی‌ای به نام عوامل رونویسی دارد.

۱۰- راه انداز و جایگاه پایان رونویسی هر دو توالی‌ای از نوکلئوتیدها هستند و جایگاه پایان بر خلاف راه‌انداز رونویسی می‌شود.

۱۱- درون حباب رونویسی هم رشته ریبونوکلئوتیدی و هم رشته دئوکسی‌ریبونوکلئوتیدی دیده می‌شود.

۱۲- در هر حباب رونویسی برخلاف حباب همانندسازی فقط یک آنزیم فعال وجود دارد.

۱۳- هرژن همواره یک راه‌انداز و یک جایگاه پایان رونویسی دارد در پروکاریوت‌ها برخلاف یوکاریوت‌ها چندین ژن می‌توانند تحت کنترل یک راه‌انداز و یک جایگاه پایان رونویسی مشترک باشند.

۱۴- هر گاه در دو ژنی که پشت سر هم قرار گرفته‌اند، توالی راه انداز دو ژن در مجاورت هم قرار داشته باشد می‌توان گفت جهت رونویسی این ژن‌ها عکس یکدیگر است.

۱۵- درون زیگوت و ساختارهای حاصل از آن (مورولا و بلاستوسیست) ژن‌های سازنده رنای ریبوزومی فعالیت بسیار زیادی دارند.

به بالای صفحه بردن