گفتار سوم

١- اگر هم گلوكز در محيط باكترى باشد و هم لاكتوز ، ژن‌هاى آنزيم‌هاى تجزيه كننده لاكتوز خاموش می‌مانند. زيرا اولويت باكترى ، مصرف گلوكز است.

٢- آنزيم‌هاى تجزيه‌كننده لاكتوز توسط سه ژن توليد می‌شوند و قبل از اين سه ژن ، يك اپراتور بين راه انداز و ژن‌ها قرار دارد كه همانند راه انداز ، رونويسى نمی‌شود.

٣- در تنظيم منفى رونويسى در باكترى اشرشياكلاى ، آنزيم رنابسپاراز به راه‌انداز متصل می‌شود و پروتئين مهاركننده به اپراتور.

۴- در تنظیم منفی باکتری اشرشیاکلای در حالت طبیعی شکل سه بعدی مهارکننده مکمل ساختار سه بعدی اپراتور است ، در حضور لاکتوز ساختار سه بعدی پروتئین مهارکننده تغییر می‌کند به نحوی که دیگر مکمل اپراتور نیست.

۵- در صورت عدم وجود لاكتوز در محيط ، پروتئين مهاركننده مانع از حركت آنزيم رنابسپاراز می‌شود و رونويسى انجام نمی‌شود.

۶- با توجه به اين موضوع كه سه ژن مسئول متابوليسم لاكتوز ، با يكديگر رونويسى می‌شوند و يا از رونويسى آنها ممانعت به عمل مى‌آيد ، در نتيجه محصول آنها ( آنزيم‌هاى تجزيه كننده لاكتوز) نيز همزمان با يكديگر افزايش و يا كاهش خواهند يافت.

۷- لاكتوز در تنظيم منفى ، عامل انجام رونويسى است ؛ يعنى لاكتوز باعث می‌شود كه پروتئين مهاركننده تغيير شكل يابد و رونويسى انجام شود.

۸- ژن‌هاى مربوط به آنزيم‌هاى تجزيه مالتوز نيز همانند ژن‌هاى آنزيم‌هاى تجزيه كننده لاكتوز ، ۳ عدد می‌باشند.

۹- در تنظيم مثبت رونويسى ، اپراتور و پروتئين مهاركننده نقش ندارند.

۱۰- در تنظيم مثبت رونويسى ، راه انداز به اولين ژن متصل است و قبل از راه‌انداز نيز جايگاه اتصال فعال كننده وجود دارد.

١۱- در تنظيم مثبت رونويسى ، براى آغاز رونويسى ، رنابسپاراز بايد به راه انداز متصل شود ، اما در تنظيم منفى رونويسى ، رنابسپاراز به راه‌انداز متصل است و براى آغاز رونويسى ، بايد مهاركننده از سر راهش برداشته شود.

۱۲- باکتری اشرشیاکلای توانایی جذب گلوکز ، لاکتوز و مالتوز را دارد.

۱۳- در پروکاریوت‌ها ، در ژن یک mRNAیِ چند ژنی ، یک محل شروع رونویسی و یک محل پایان رونویسی وجود دارد و به تعداد ژن‌ها کدون آغاز و پایان در mRNAیِ حاصل تشکیل می‌شود.

١۴- در ياخته‌هاى هوهسته‌اى ، بيشتر ژن‌ها در هسته و برخى در راكيزه و ديسه‌ها قرار دارند. در هر يك از اين محل‌ها ، ياخته می‌تواند بر بيان ژن نظارت داشته باشد.

١۵- بيان ژن در يوكاريوت‌ها می‌تواند در مراحل متعدد و در مراحل مختلفى انجام شود.

به بالای صفحه بردن