انواع روابط بین دگره (الل) ها

۱)بارز و نهفتگی : در گروه های خونی D به d و همینطور A به O و B به O ، در بیماری فنیل کتونوری P به p ، در کم خونی داسی شکل S به s و در هموفیلی H به h بارز است.

۲)هم توانی : در گروه خونی A و B نسبت به هم،هم توان هستند. یعنی ویژگی هر دو صفت را در رخ نمود میبینیم‌.

۳)بارزیت ناقص: در گل میمونی R و W.
رخ نمود حاصل ، حالت حد واسط قرمز و سفید یعنی صورتی است.

♦️ پیش از کشف قانون وراثت، تصور بر آن بود که صفات فرزندان،آمیخته ای از صفات والدین و حد واسطی از آنهاست(شبیه بارزیت ناقص)

♦️برای گروه های خونی ، صفت مربوط بهRhیعنی مثبت و منفی بودن و صفت مربوط بهABOتعریف می شود که در هر دو از روی ژن مربوطه، رونویسی صورت گرفته و پروتئین ساخته می شود. اما توجه کنید که برایRhاز روی ژنDپروتئینDساخته می شود و برای صفتABOاز روی ژنAیاB به ترتیب آنزیم هایAیاB ساخته شده و سپس این آنزیم ها به ترتیب کربوهیدرات های AوB را به غشای گلبول های قرمز اضافه میکنند.

♦️صفت هایی مثل گروه خونی ABO در جامعه دارای چند نوع دگره هستند(سه نوع)اما بعلت تک جایگاه بودن،در هر هسته ی انسان فقط دو تای آنها وجود دارد و نه سه تا. اما صفات چند جایگاهی در جامعه دارای چند نوع دگره می باشد و در هر هسته، روی جفت کروموزوم های همتا همگی آنها وارد می شوند(مثلا در ذرت هر ۶ دگره وارد می شود)

♦️در بیماری های مستقل از جنسی که دگره مربوط به بیماری، نهفته است ،بیماری با وجود دو دگره نهفته ایجاد می شود اما در بیماری های وابسته بهXنهفته مثل هموفیلی ،در زن ها وجود دو دگره ی نهفته و در مردها وجود یک دگره نهفته برای ایجاد بیماری کافی است.

به بالای صفحه بردن