گفتار اول

۱- مصرف کننده‌ها(هتروتروف) شامل جاندارانی هستند که غذا و مواد آلی مورد نیازشان مثل قندها را نمی‌توانند در بدن خودشان تولید کنند و آن را از محیط دریافت می‌کنند.

۲- تولیدکنندگان(اتوتروف) جاندارانی هستند که علاوه بر ترکیبات آلی مورد نیاز خود یک سری ترکیبات آلی مورد نیاز مصرف کننده‌ها را نیز تامین می‌کنند.

۳- در بین جانداران تمام جانوران و قارچ‌ها مصرف کننده هستند.

۴- اغلب گیاهان ، برخی باکتری‌ها و برخی آغازیان تولید‌کننده هستند‌.

۵- گیاهان انگل مثل سس و گل جالیز جزء تولید کنندگان نمی‌باشند و فتوسنتز نمی‌کنند بنابراین فاقد ژن روبیسکو هستند.

۶- در تنفس یاخته‌ایِ هوازی گلوکز و اکسیژن مصرف و کربن‌دی‌اکسید و آب تولید می‌شوند در حالی که در فتوسنتز کربن‌دی‌اکسید و آب مصرف و گلوکز و اکسیژن تولید می‌شوند.

۷- در تنفس یاخته‌ایِ هوازی و فتوسنتز ATP هم تولید و هم مصرف می‌شود.

۸- در گیاهان نهاندانه‌ای که ریشه فاقد مغز و ساقه دارای مغز می‌باشد ، در فضای میانبرگ دو نوع سلول فتوسنتز کننده (میانبرگ نرده‌ای + میانبرگ اسفنجی) مشاهده می‌شود.

۹- در گیاهان نهاندانه‌ای که ریشه دارای مغز و ساقه فاقد مغز می‌باشد نیز در فضای میانبرگ دو نوع سلول فتوسنتز کننده (میانبرگ اسفنجی + غلاف آوندی) مشاهده می‌شود.

۱۰- تمام انواع نهاندانگان در روپوست رویی و روپوست زیرینِ برگ‌های خود دارای سلول فتوسنتز کننده هستند.

۱۱- در تمام انواع نهاندانگان در فضای میانبرگ ، سلول‌های مرده نیز دیده می‌شوند.(سلول‌های آوند چوبی)

۱۲- روپوست در برگ‌ها ، ساقه‌ها و ریشه‌های جوان معمولا از یک لایه یاخته تشکیل شده است.
🔺توجه شود که در گیاه خرزهره روپوست رویی و روپوست زیرین از بیش از یک لایه یاخته تشکیل شده‌اند.

۱۳- در ساختار برگ دو‌لپه‌ای‌ها تعداد روزنه‌های هوایی و به دنبال آن تعداد سلول‌های نگهبان روزنه در روپوست زیرین بیشتر از روپوست رویی است.
🔺 توجه شود روپوست رویی گیاهان دو لپه نسبت به روپوست رویی گیاهان تک لپه ، تعداد کمتری روزنه هوایی دارد.

۱۴- طبق شکل کتاب درسی یاخته‌های پارانشیم نرده‌ای به هم فشرده و فضای بین یاخته‌ای پارانشیم اسفنجی بیشتر از فضای بین یاخته‌ای پارانشیمی نرده‌ای است.

۱۵- درون بستره کلروپلاست موارد زیر قابل مشاهده است :
◀️ دنای حلقوی و انواع دئوکسی‌ریبونوکلئوتید
◀️ انواع رنا و انواع ریبونوکلئوتیدها
◀️ رناتن
◀️ آنزیم‌هایی مثل دنابسپاراز ، رنابسپاراز ، هلیکاز ، برخی آنزیم‌های موثر در واکنش‌های فتوسنتزی و…
◀️ انواع پروتئین‌ها که بخشی از آنها توسط ژن‌های موجود در دنای حلقوی رمز شده و توسط رناتن‌های کلروپلاست تولید می‌شوند و بخشی دیگر در ژن‌های هسته‌ای رمز شده و توسط رناتن‌های آزاد در ماده زمینه سیتوپلاسم ساخته می‌شوند.
◀️ فرایندهایی مثل همانندسازی ، رونویسی ، ترجمه ، تنظیم بیان ژن ، واکنش‌های فتوسنتزی و…

۱۶- سبزینه‌ها ضمن دریافت نورهای آبی و قرمز ، نور سبز را بازتاب می‌دهند به همین علت به رنگ سبز دیده می‌شوند.

۱۷- رنگیزه‌های فتوسنتزی همراه با انواعی پروتئین در سامانه‌هایی به نام فتوسیستم ۱ و ۲ در غشای تیلاکوئید قرار دارند ، به کلروفیل a فتوسیستم۱ ، P۷۰۰ و به کلروفیل a فتوسیستم۲ ، P۶۸۰ نیز گفته می‌شود.

۱۸- علاوه بر سبزینه که بیشترین رنگیزه در کلروپلاست‌ها است کاروتنوئیدها نیز در غشای تیلاکوئید وجود دارند.

۱۹- در ساختار سبزدیسه‌ها علاوه بر سبزینه‌های a و b کاروتنوئیدها نیز وجود دارند ، اما در ساختار رنگ‌دیسه‌ها فقط کاروتنوئیدها دیده می‌شوند و سبزینه در این اندامک ها وجود ندارد.

۲۰- اسپیروژیر نوعی جلبک سبز رشته‌ای است که سبزدیسه‌های نواری و دراز دارد و در زمان انجام فتوسنتز همانند گیاهان اکسیژن آزاد می‌کند.

به بالای صفحه بردن