گفتار دوم

۱- طبق شکل کتاب درسی وقتی پرتوی نوری به یک آنتن گیرنده نور برخورد می‌کند الزاماً انتقال انرژی بین تمام مولکول‌های رنگیزه اتفاق نمی‌افتد این انتقال انرژی فقط بین یک سری از مولکول‌های رنگیزه رخ‌می‌دهد تا این انرژی به مرکز واکنش برسد.

۲- الکترون خارج شده در هر دو فتوسیستم ، وارد نوعی زنجیره انتقال الکترون می‌شود.

۳- الکترون‌های خارج شده از فتوسیستم ۲ در نهایت کلروفیل a مرکز واکنش فتوسیستم ۱ را احیاء می‌کنند و الکترون خارج شده از فتوسیستم ۱ در نهایت باعث احیای +NADP می‌شوند.

۴- نور خورشید باعث اکسایش مولکول‌های کلروفیل a مستقر در مرکز واکنش فتوسیستم‌های ۱ و ۲ می‌شود.

۵- اکسیژن تولید شده بر اثر تجزیه نوری آب در سلول‌های میانبرگ ، برای خروج از یاخته حداقل باید از ۴ لایه غشای پلاسمایی (۸ لایه فسفولیپیدی) عبور کنند ، این لایه‌ها عبارتند از :
۱ لایه غشای تیلاکوئید + ۲ لایه غشای کلروپلاست + ۱ لایه غشای یاخته.

۶- در زنجیره‌های انتقال الکترون واقع در غشاء تیلاکوئیدها ، پروتئینی بین فتوسیستم ۲ و پمپ پروتون فقط در تماس با بخش آبگریز غشاء قرار دارد ، پروتئین بین پمپ پروتون و فتوسیستم ۱ ، فقط در تماس با بخش آبدوست غشاء و به سمت درون تیلاکوئید است و پروتئین‌های بعد از فتوسیستم۱ نیز فقط در تماس با بخش آبدوست غشاء و به سمت بستره هستند.

۷- تعداد اجزای تشکیل دهنده زنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم ۲ و ۱ بیشتر از زنجیره انتقال الکترون بعد از فتوسیستم ۱ است.
🔺توجه شود یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم ۲ و ۱ ، پمپ پروتون است که در زنجیره انتقال الکترونِ بعد از فتوسیستم ۱ قرار ندارد. این پروتئین سراسری در تماس با بخش آبدوست و آبگریز غشاء قرار دارد و بدون مصرف انرژی ATP و با مصرف انرژی الکترون‌های پرانرژی خلاف شیب غلظت پروتون‌ها ، فعالیت می‌کند.

۸- برای خروج ۲ قند سه کربنه از چرخه کالوین مجموعاً :
◀️ ۶ تا مولکول CO۲
◀️ ۱۲ تا مولکول NADPH
◀️ ۱۸ تا مولکول ATP
◀️ ۴۲ مولکول نوکلئوتید
مصرف می‌شوند.

۹- چرخه کالوین تنها راه تثبیت کربن در گیاهان نیست به گیاهانی که فقط از طریق چرخه کالوین کربن را تثبیت می کنند گیاهان C۳ گفته می‌شود.

۱۰- در زنجیره‌های انتقال الکترون میتوکندری و کلروپلاست ، نکات زیر در مورد عبور الکترون‌ها از پمپ غشایی وجود دارد :
◀️ الکترون‌های خارج شده از P۷۰۰ از صفر پمپ غشایی می‌گذرند.
◀️ الکترون‌های خارج شده از P۶۸۰ از یک پمپ غشایی می‌گذرند.
◀️ الکترون‌های خارج شده از FADH۲ از دو پمپ غشایی می‌گذرند.
◀️ الکترون‌های خارج شده از NADH از ۳ پمپ غشایی می‌گذرند.

۱۱- عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن در CO۲ کاهش یافته است ، بنابراین گیاه برای ساختن قند به انرژی و منبعی برای تامین الکترون نیاز دارد که از واکنش های وابسته به نور تامین می‌شوند.

۱۲- ساخته شدن قند در چرخه‌ای از واکنش‌ها که در بستر سبزدیسه انجام می‌شود ، رخ می‌دهد.

۱۳- در چرخه کالوین هر جا ATP مورد استفاده قرار می گیرد نوعی قندفسفاته تولید می‌شود.

۱۴- در چرخه کالوین هر جا یک قند پنج کربنه به قند پنج کربنه دیگر تبدیل می‌شود :
◀️ ترکیب آغازگر چرخه بازسازی می شود.
◀️ تعداد فسفات‌های مولکول ورودی تغییر می‌یابد.
◀️ مولکول ATP مصرف شده و مولکول ADP تولید می‌شود.
◀️ اکسیداسیون و احیاء رخ نمی‌دهد.
◀️ پیش‌ماده ریبولوزبیس‌فسفات تشکیل می‌شود.

۱۵- مصرف اولین ترکیب پایدار چرخه کالوین برخلاف تشکیل آن با اکسیداسیون دی‌نوکلئوتیدها همراه است.

۱۶- تمام ترکیباتِ تولید شده در چرخه کالوین فسفات‌دار هستند.
💡توجه شود که CO۲ در چرخه کالوین مصرف می‌شود نه تولید.

۱۷- روبیسکو آنزیمی با ۳ پیش ماده ( ریبولوزبیس فسفات ، O۲ و CO۲ ) است.

۱۸- منشا الکترون‌های احیاء کننده اسیدهای ۳ کربنه چرخه کالوین مولکول ، آب است.

۱۹- آب مورد نیاز برای مرحله اول فتوسنتز از سلول‌های آوند چوبی (سلول‌های مرده) دریافت می‌شود.

۲۰- قند تولید شده در واکنش‌های مستقل از نور فتوسنتز ، با صرف انرژی حاصل از سلول‌های همراه به آوندهای آبکشی (سلول‌های زنده) و طی فرآیند بارگیری آبکشی انتقال می‌یابد.

به بالای صفحه بردن