گفتار سوم

۱- در تنفس نوری تثبیت CO۲ صورت نمی‌گیرد.

۲- تنفس نوری برخلاف چرخه کالوین و تنفس یاخته‌ای نوعی واکنش وابسته به نور است.

٣- واکنش‌های نوری در همه گیاهان به یک شکل انجام می‌شود و تفاوتی بین گیاهان C۳ و C۴ و CAM از این نظر وجود ندارد.

۴- افزایش مقدار نور ، دما و کاهش کربن‌دی‌اکسید ، تا حد معین ، می‌تواند باعث باز شدن روزنه‌ها در گیاهان شود. رفتار روزنه‌ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس‌ها در حضور نور متفاوت است و سبب می‌شود در طول روز روزنه‌ها بسته بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

۵- حتی در حضور مقادیر بالای اکسیژن در یاخته‌های میانبرگ C۴ تثبیت اول کربن می‌تواند انجام شود.

۶- تنوع آنزیم‌های موثر بر تثبيت كربن در گیاهان C۴ و CAM بیشتر از گیاهان C۳ است.

۷- اولین ترکیب پایدار تولیدشده در تثبیت کربن هر دو گیاه C۴ و CAM ، یک اسید ۴ کربنی است.

۸- عصاره برگ گیاه CAM در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی‌تر است.

۹- اکسیژنی که گیاه تولید می‌کند ، حاصل از تجزيه نورى H۲O است و نه CO۲!

۱۰- طب فعالیت گفتار ۳ از فصل ۶ کتاب درسی سال دوازدهم ، اگر میزان کربن‌د‌ی‌اکسید جو کمتر از ۱۰ واحد باشد گیاهان C۳ قادر به انجام فتوسنتز نیستند اما گیاهان C۴ زمانی‌که میزان کربن‌دی‌اکسید کمتر از ۵ واحد است ، فتوسنتز خود را شروع می‌کنند. بنابراین در غلظت‌های پایینِ کربن‌دی‌اکسید کارایی گیاهان C۴ در انجام فتوسنتز بیشتر از گیاهان C۳ است.

به بالای صفحه بردن