گفتار اول

۱- از آنجایی که سلول‌های پیکری موش ماده همگی از تقسیم سلول تخم این جانور به وجود آمده‌اند پس همگی ژن‌نمود یکسانی دارند یعنی در همه سلول‌های پیکری هسته‌دار جانور ژن B وجود دارد ، اما این ژن تنها در برخی سلول‌های مغزی موش مادر فعال می‌شود و در سایر سلول‌ها همچنان خاموش باقی می‌ماند پس می‌توان گفت تنظیم بیان این ژن در سطح رونویسی است.

۲- همه رفتارهای غریزی قطعاً در همه افراد یک گونه بروز نمی‌کند ، مثلاً رفتار مراقبت مادری در موش‌ها تنها در موش ماده دیده می‌شود.

۳- بعضی از رفتارهای غریزی و ژنتیکی هیچ وقت تحت تاثیر یادگیری تغییر نمی‌کنند مثل رفتار مراقبت از زاده‌ها در موش ماده.

۴- در رفتارهایی که یادگیری در آنها نقش دارد ، ممکن است افراد یک گونه با اینکه آن رفتار را به صورت مشابه بروز می‌دهند اما به خاطر تفاوت های فردی در میزان یادگیری ، آن رفتار را دقیقاً عین هم انجام ندهند و در شکل انجام آن با هم اندکی تفاوت داشته باشند.

۵- شقایق دریایی بازوهای متحرکی دارد که در اثر تماس منقبض می‌شوند اما بازوهای آن در برابر تحریک ناشی از حرکت مداوم آب منقبض نمی‌شوند علت این موضوع هم بروز رفتار خوگیری (عادی شدن) است.

۶- از آزمایش پاولوف متوجه می‌شویم که :
◀️ غذا یک محرک طبیعی است که منجر به رفتار ترشح بزاق در سگ می‌شود.
◀️ صدای زنگ به طور عادی یک محرک بی اثر است که در ابتدا به تنهایی نمی‌تواند منجر به بروز واکنش (ترشح بزاق) شود.
◀️ اگر مدتی محرک بی‌اثر (صدای زنگ) در کنار محرک طبیعی (غذا) با هم ارائه شوند ، جانور یاد می گیرد هر وقت صدای زنگ را شنید یعنی غذا آماده است در چنین وضعیتی محرک بی‌اثر تبدیل به محرک شرطی می‌شود.
◀️ بعد از شرطی شدن جانور حتی اگر غذا هم وجود نداشته باشد و فقط زنگ به صدا درآید بزاق سگ ترشح می‌شود چرا که جانور به صدای زنگ شرطی شده است.

۷- اصلاح رفتار جوجه کاکایی ، برای دقیق‌تر نوک زدن به منقار والد نیز نوعی شرطی شدن فعال است.

۸- در رفتار نقش‌پذیری پاسخگویی به محرک فرآیندی غریزی است اما تشخیص یا شناسایی محرک نوعی یادگیری محسوب می‌شود.

۹- امروزه پژوهشگران از رفتار نقش‌پذیری برای حفظ گونه‌های جانوران در خطر انقراض استفاده می‌کنند.

۱۰- مهاجرت پرندگان رفتاری غریزی است که به دنبال تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط و کاهش منابع مورد نیاز جانور رخ می‌دهد اما یادگیری در شکل‌گیری کامل این رفتار دارای نقش است.

۱۱- رفتار حل مسئله مخصوص پستانداران نیست و در پرندگانی مثل کلاغ نیز مشاهده می‌شود.

۱۲- در رفتار شرطی شدن کلاسیک محرک از نوع بیرونی است (مثل صدای زنگ) اما در رفتار شرطی شدن فعال محرک درونی (مثل گرسنگی) است.

۱۳- تکرار ارائه محرک شرطی بدون ارائه محرک غیر شرطی به جاندار سبب بروز رفتار خوگیری می‌شود.

۱۴- در رفتار شرطی شدن کلاسیک پاسخگویی به محرکی که در ابتدا بی‌اثر بوده است دیده می‌شود در صورتی که در بخش خوگیری عدم پاسخگویی به محرک بی‌اثر دیده می‌شود.

۱۵- در رفتار شرطی شدن فعال تنبیه و پاداش اثرگذار است به طوری که تنبیه احتمال تکرار را کاهش داده و پاداش احتمال تکرار آن را افزایش می‌دهد.

به بالای صفحه بردن