گفتار اول

۱- برخی باکتری‌ها ژن‌هایی دارند که مسئول ساخت بسیاری از پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر می‌باشند. اگر این ژن‌ها را از باکتری برداشته و وارد گیاه کنیم گیاه می‌تواند نوعی پلاستیک زیستی را بسازد که تجزیه می‌شود و به این ترتیب محیط زیست هم آلوده نمی‌شود.

۲- زیست فناوری شامل روش‌های زیر می‌باشد :
◀️ مهندسی ژنتیک
◀️ مهندسی پروتئین
◀️ مهندسی بافت
همچنین می‌توان گفت در زیست فناوری از گرایش‌های علمی متعددی ، مانند علوم‌زیستی ، فیزیک ، ریاضیات و علوم مهندسی بهره برده می‌شود.

۳- توجه شود به هر نوع سامانه زیستی که برای دیدنش باید از میکروسکوپ کمک گرفت میکرو ارگانیسم گفته می‌شود. باکتری‌ها(مثل اشرشیاکلای) ، بعضی قارچ‌ها(مثل مخمرنان) و بعضی از آغازیان(مثل اوگلنا) جزء میکروارگانیسم‌ها هستند.

۴- در مهندسی ژنتیک یکی از انواع شکل‌های ناقل پلازمیدها هستند که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند :
◀️ در برخی باکتری‌ها حضور دارند و علاوه بر پروکاریوت‌ها در برخی یوکاریوت‌ها نیز (مثل مخمر) دیده می‌شوند.
◀️ یک مولکول دنای حلقوی شامل ۲ رشته پلی‌نوکلئوتیدی است.
◀️ چون مولکول کوچکی است می‌تواند به سلول‌های مختلف وارد شود.
◀️ به آن کروموزوم کمکی نیز گفته می‌شود ، و در پروکاریوت‌ها برخلاف دنای اصلی یاخته در اتصال با غشای پلاسمایی نمی‌باشد.
◀️ می‌تواند مستقل از فام‌تن اصلی سلول همانندسازی و رونویسی کند.

۵- با آنکه پلازمید از نظر زمانی می‌تواند مستقل از دنای اصلی پروکاریوت‌ها همانندسازی کند اما برای این کار آنزیم‌های مشترکی با دنای اصلی پروکاریوت‌ها دارد.

۶- تمام انواع دست‌ورزی‌های ژنتیکی مربوط به دوره نوین زیست فناوری است و در دوره های سنتی و کلاسیک دیده نمی‌شود.

۷- هدف از همسانه‌سازی تولید مقادیر زیادی از دنای خالص است که می‌تواند برای دست‌ورزی ژنتیکی و یا مطالعه دانشمندان مورد استفاده قرار بگیرد.

۸- علاوه بر آنزیم‌های برش دهنده در باکتری‌ها ، وجود پوشینه و ژن مقاومت به آنتی‌بیوتیک نیز از روش‌های دفاعی دیگر در باکتری‌ها می‌باشد.

۹- جایگاه تشخیص آن EcoR۱ :
◀️ از ۱۲ نوکلئوتید (۶ تا پورین + ۶ تا پیریمیدین)
◀️ ۱۰ پیوند فسفودی‌استر
◀️ ۱۴ پیوند هیدروژنی
◀️ ۳۰ حلقه آلی (۱۲ تا قندی + ۱۸ تا بازی)
تشکیل شده است.

۱۰- جایگاه‌های تشخیص آنزیم‌های برش دهنده مختلف دارای دو ویژگی مشترک هستند :
◀️ تعداد نوکلئوتیدهای شان مضرب ۴ است.
◀️ توالی نوکلئوتیدی دو رشته آنها نسبت به هم آیینه‌ای می‌باشد.

۱۱- در تمام جایگاه‌های تشخیص آنزیمهای برش‌دهنده ، پس از اثر آنزیم ، فقط دو پیوند فسفودی‌استر شکسته می‌شود و به دنبال شکسته شدن این پیوند ، در اغلب موارد ، تعدادی پیوند هیدروژنی نیز شکسته می‌شود.

۱۲- در مهندسی ژنتیک ، منافذ ایجاد شده در باکتری میزبان برای وارد کردن دنای نوترکیب ، هم در دیواره و هم در غشاء باکتری مشاهده می‌شود.

۱۳- در مهندسی ژنتیک ، پس از مرحله وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان ، باکتری‌هایی که در محیط کشت حاوی پادزیست رشد می‌کنند حداقل دو مولکول دنا دارند :
◀️ دیسک نوترکیب
◀️ فام تن اصلی باکتری
این باکتری‌ها نوترکیب (تراژن) هستند.

۱۴- در مراحل مختلف مهندسی ژنتیک ، مراحل جداسازی قطعه‌ای از دنا و ساخت دنای نوترکیب برون یاخته‌ای و مراحل وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان و جداسازی یاخته‌های تراژنی درون یاخته‌ای است.

۱۵- در مهندسی ژنتیک در مرحله جداسازی یاخته‌های تراژنی ، شاهد بیان ژن مقاومت به پادزیست در باکتری‌های تراژن هستیم. به منظور ایجاد مقاومت در باکتری‌های حاوی دیسک نوترکیب لازم است فعالیت رنابسپارازها و رناتن‌های موجود در باکتری صورت پذیرد تا ژن مقاومت به پادزیست بیان شود.

به بالای صفحه بردن