گفتار دوم

۱- تغییر در توالی آمینواسیدها باعث تغییر در ساختارهای پروتئین و همچنین در شکل فضایی مولکول پروتئین و در نتیجه تغییر در عمل آن می‌شود چنین پروتئین‌های تغییر یافته‌ای با اهداف مختلف مثلاً درمانی و تحقیقاتی ساخته می‌شوند.

۲- از تغییرات و اصلاحات مفید در فرآیند مهندسی پروتئین ها می‌توان به :
◀️ افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما.
◀️ تغییر افزایش حداکثری سرعت واکنش
◀️ تمایل آنزیم به اتصال به پیش ماده
اشاره کرد.

۳- آمیلازها در بخش‌های مختلف صنعتی مانند :
◀️ صنایع غذایی
◀️ نساجی
◀️ تولید شوینده‌ها
کاربرد دارند.

۴- استفاده از آمیلازهای مقاوم به گرما باعث :
◀️ کاهش زمان واکنش
◀️ صرفه جویی اقتصادی
◀️ افزایش بهره‌وری صنعتی
می‌شود.

۵- آمیلاز طبیعی در دستگاه گوارش جانوران گیاهخوار مثل نشخوارکنندگان و همه چیز خواران مثل انسان وجود دارد. این آنزیم در دستگاه گوارش انسان در دهان و شیره لوزالمعده و روده باریک دیده می‌شود و جزء آنزیم‌های ترشح شده از معده محسوب نمی‌شود.

۶- اینترفرون نوع ۱ از یاخته‌های آلوده به ویروس ترشح شده و سبب مقاومت یاخته‌های آلوده و همچنین یاخته‌های سالم مجاور آنها در برابر ویروس می‌شود ، پس این ماده می‌تواند از هر یک از انواع سلول‌های زنده بدن ترشح شود.

۷- اینترفرون نوع ۲ ، از یاخته‌های کشنده طبیعی و لنفوسیت های T کشنده ، ترشح می‌شود و چون یاخته‌های کشنده طبیعی نوعی لنفوسیت هستند پس می‌توان گفت این ترکیب تنها توسط انواعی از لنفوسیت‌ها ترشح می‌شود.

۸- لخته‌ها به طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پلاسمین تجزیه می‌شوند ، پلاسمین کاربرد درمانی دارد اما مدت اثر آن در پلاسما خیلی کوتاه است ، با جانشینی یک آمینواسید در ساختار پلاسمین با آمینو اسید دیگر مدت زمان فعالیت پلاسمایی و اثرات درمانی آن بیشتر می‌شود‌.

۹- پلاسمین می تواند سبب تجزیه فیبرین شود. از آنجایی که فیبرینوژن تحت تاثیر آنزیم ترومبین به فیبرین تبدیل می‌شود می‌توان گفت پلاسمین قادر به تجزیه فرآورده آنزیم ترومبین است.

۱۰- اختلال در عملکرد پلاسمین می‌تواند منجر به سکته قلبی و در نتیجه کاهش ارتفاع QRS شود.

به بالای صفحه بردن