گفتار اول

۱- یکی از مولکول‌هایی که در تنفس یاخته‌ای تولید می‌شود کربن‌دی‌اکسید است ، تجمع این مولکول در بدن خطرناک است زیرا کربن‌دی اکسید می‌تواند در خوناب با آب ترکیب شده و به کربنیک اسید تبدیل شود و به این ترتیب pH خون کاهش پیدا می‌کند و این کاهش pH می‌تواند منجر به تغییر ساختار پروتئین‌ها و در نتیجه اختلال در عملکرد آنها شود.

۲- مولکول ADP دارای ۲ گروه فسفات و ۱ پیوند بین گروه‌های فسفاتی و مولکول ATP دارای سه گروه فسفات و ۲ پیوند بین گروه‌های فسفاتی می‌باشد.

۳- به طور کلی واکنش‌هایی که منجر به تولید ATP می‌شود همراه با تولید آب و کاهش فشار اسمزی محیط است همچنین در واکنش‌هایی که همراه با مصرف ATP می‌باشد آب نیز مصرف می‌شود و به دنبال آن فشار اسمزی محیط افزایش پیدا می‌کند.

۴- انرژی مورد نیاز ماهیچه‌های اسکلتی به روش‌های مختلف تامین می‌شود :
◀️ بخش عمده‌ای از انرژی مورد نیاز ماهیچه‌های اسکلتی از سوختن گلوکز تامین می‌شود.(در سطح پیش‌ماده و روش اکسایشی)
🔺توجه شود که ماهیچه‌ها در انقباض‌های طولانی از اسید چرب نیز به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند.
◀️ یک روش دیگر هم که ماهیچه‌ها برای تولید ATP به کار می‌برند استفاده از کرآتین فسفات است ، در این روش کرآتین فسفات به عنوان مولکول پیش‌ماده ، فسفات لازم را برای تولید ATP تامین می‌کند.(در سطح پیش‌ماده)

۵- وقتی در ماهیچه‌ها کرآتین فسفات فسفاتش را برای تولید ATP از دست می‌دهد ابتدا کرآتین و سپس کرآتینین تولید می‌شود ، سپس کرآتینین در نهایت به عنوان یک ماده دفعی نیتروژن‌دار با ادرار از بدن خارج می‌شود.

۶- انواع ساخته شدن مولکول ATP :
◀️ در سطح پیش‌ماده : مثل تولید ATP در قندکافت و تولید ATP از کرآتین‌فسفات.
◀️ ساخته شدن اکسایشی ATP : که توسط آنزیم ATP ساز در غشای درونی میتوکندری رخ می‌دهد.
◀️ ساخته شدن نوری ATP : توسط آنزیم ATP ساز در غشای تیلاکوئیدهای کلروپلاست.

۷- اگر مولکول ATP نباشد انرژی لازم برای شروع قندکافت تامین نمی‌شود.

۸- توجه شود فقط ۱ الکترون ، برای خنثی کردن ۱ مولکول +NAD کافیست.

۹- شروع قندکافت انرژی‌خواه است ، چون همراه با مصرف ATP می‌باشد ولی پایان قندکافت انرژی‌زا است چون با تولید ATP همراه است ، در کل گلیکولیز یک فرایند انرژی‌زا محسوب می‌شود چون بازده خالص آن تولید ۲ مولکول ATP است.

۱۰- در یک یاخته یوکاریوت اندامک‌های هسته ، راکیزه و سبزدیسه ۲ غشایی هستند ، همچنین هسته و راکیزه از ۲ فضا و سبزدیسه از ۳ فضا تشکیل شده‌اند.

۱۱- در یک یاخته یوکاریوتی ژنهای رمز کننده آنزیم‌های شرکت کننده در گلیکولیز در کروموزوم‌های هسته سلول قرار دارند چرا که تمامی مراحل گلیکولیز در ماده زمینه‌ سیتوپلاسم انجام می‌شود. چون پروتئین‌های فعال در ماده زمینه سیتوپلاسم توسط ریبوزوم‌های آزاد تولید می‌شوند و ریبوزوم‌های آزاد فقط mRNA های حاصل از رونویسی ژن‌های هسته‌ای را ترجمه می‌کنند‌.

۱۲- ورود پیرووات به میتوکندری از طریق انتقال فعال و با مصرف انرژی همراه است.

۱۳- راکیزه‌ها دنای مستقل از هسته و رناتن مخصوص به خود را دارند بنابراین پروتئین سازی در راکیزه نیز انجام می‌شود.

۱۴- در یاخته‌های گیاهی با قابلیت فتوسنتز ، کلروپلاست‌ها اندازه ای بزرگتر از میتوکندری‌ها و واکوئول‌ها اندازه‌ای بزرگتر از کلروپلاست‌ها و میتوکندری‌ها دارند.

۱۵- در ساختار میتوکندری‌ها فضای بین دو غشا محلی برای تجمع پروتون‌ها و فضای داخلی محلی برای انجام چرخه کربس محسوب می‌شود.

۱۶- اسپرم در قطعه میانی خود تعداد زیادی راکیزه دارد که انرژی مورد نیاز برای حرکت اسپرم‌ را تامین می‌کنند.

۱۷- تارهای ماهیچه‌ای تند تعداد میتوکندری کمتر دارند و انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بی هوازی به دست می‌آورند.

۱۸- بخشی از واکنش‌های مربوط به تنفس نوری در راکیزه انجام می‌شود.

۱۹- هر مولکول غیر نوکلئوتیدی به دنبال ورود به اولین مرحله تنفس یاخته‌ای فسفات‌دار می‌شود و قبل از خروج از آن فسفات‌هایش را از دست می‌دهد.

۲۰- هر ترکیب دو فسفاته غیر نوکلئوتیدی موجود در مراحل مختلف گلیکولیز ترکیبی سه کربنی ایجاد می‌کند اما لزوماً از ترکیب سه کربنی ایجاد نشده است‌.

۲۱- در قندکافت گلوکز ، قند ۲ فسفاته حاصل از آن و همچنین ترکیب ۳ کربنه یک فسفاته جزء قندها می‌باشند اما ترکیب سه کربنه ۲ فسفاته و پیرووات ساختار قندی ندارند.

۲۲- در گلیکولیز ، ترکیباتی که به طور مستقیم از گلوکز حاصل آمده‌اند و ترکیباتی که مستقیماً به پیروات تبدیل می‌شوند در تعداد گروه‌های فسفات ، اشتراک و در تعداد کربن‌ها ، تفاوت دارند.

۲۳- ترکیبات ۳ فسفاته‌ای که در اولین بخش گلیکولیز مصرف می‌شوند در ادامه این فرآیند تولید خواهند شد. (منظور مولکول ATP است)

۲۴- در هر مرحله‌ای از قندکافت که ATP مورد استفاده قرار می گیرد نوعی قند ۶ کربنه فاقد فسفات به قند ۶ کربنه فسفات‌دار تبدیل می‌شود.

۲۵- در گلیکولیز ۳ مولکول فاقد فسفات داریم : ۱ مولکول گلوکز + ۲ مولکول پیرووات.

۲۶- ساخته شدن ATP در قندکافت و در سطح پیش ماده بوده و تاثیری بر میزان فسفات‌های آزاد در ماده زمینه‌ سیتوپلاسم ندارد.

۲۷- در یاخته‌های هوهسته‌ای ضمن تبدیل گلوکز به استیل کوآنزیم A علاوه بر ATP و NADH دو مولکول CO۲ نیز به محیط آزاد می‌شود.

۲۸- به ازای هر گلوکز ۲ مولکول استیل و یا ۲ مولکول استیل کوآنزیم A تشکیل می‌شود ، چون در انتهای قندکافت به ازای هر گلوکز دو مولکول پیرووات به وجود می‌آید.

به بالای صفحه بردن