گفتار دوم

۱- در مرحله اول چرخه کربس ، استیل کوآنزیم A با ترکیب آغازگر چرخه یعنی مولکول ۴ کربنه ترکیب می شود و ضمن این واکنش کوآنزیم A جدا می شود ، پس جدا شدن کوآنزیم A طی چرخه کربس رخ می‌دهد و نه قبل از آن !

۲- از اکسایش هر مولکول ۶ کربنه در واکنش‌های چرخه کربس مولکولهای NADH , FADH۲ و ATP در محل های متفاوتی از چرخ تشکیل می شوند.

۳- محصولات حاصل از چرخه کربس به جز کربن‌دی‌اکسید همگی ساختار نوکلئوتیدی دارند به طوری که NADH و FADH۲ دی‌نوکلئوتید و حامل الکترون و ATP یک نوکلئوتید و حامل‌ انرژی محسوب می‌شوند.

۴- به ازای سوختن کامل یک مولکول گلوکز ، طی قندکافت ۲ مولکول پیرووات درون ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم ، طی اکسایش پیرووات ۲ تا استیل کوآنزیم A و ۲ چرخه کربس نیز درون میتوکندری رخ می دهد.

۵- با انجام قندکافت ، اکسایش پیرووات و چرخه کربس مولکول گلوکز تا حد تشکیل مولکول های کربن‌دی‌اکسید تجزیه و انرژی آن صرف ساخته شدن ATP و مولکول های حامل الکترون (NADH و FADH۲) می شود.

۶- در تنفس یاخته ای هوازی ماده دفعی در راکیزه ساخته می شود نه در ماده زمینه ای سیتوپلاسم. (منظور CO۲ است که طی اکسایش پیرووات و چرخه کربس در راکیزه تولید می‌شود)

۷- می‌توان گفت هر یاخته‌ای که تنفس یاخته ای هوازی دارد ، چرخه کربس دارد اما نمی توان گفت هر یاخته با تنفس هوازی میتوکندری دارد زیرا باکتری‌های هوازی میتوکندری ندارند.

۸- در یک زنجیره انتقال الکترون ، پروتون ها در سه محل از زنجیره انتقال الکترون از بخش داخلی به فضای بین ۲ غشا پمپ می شوند ، انرژی لازم برای انتقال پروتون‌ها از الکترون های پر انرژی NADH و FADH۲ تامین می شود و از ATP فراهم نمی‌شود.

۹- دقت کنید در یاخته‌های هوهسته‌ای مجموعه پروتئینی ATP ساز در غشای سیتوپلاسمی وجود ندارد و فقط در غشای داخلی میتوکندری و همچنین در یاخته‌های هوهسته‌ای فتوسنتزکننده در غشای تیلاکوئیدهای درون سبزدیسه‌ها نیز دیده می شود.

۱۰- در بین یاخته های بدن یاخته‌های ماهیچه ای به دلیل قابلیت انجام تخمیر لاکتیکی و گلبول‌های قرمز به دلیل نداشتن هسته و راکیزه میتوانند پیرووات را درون ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم خود به مصرف برسانند.

۱۱- تداوم مرحله اکسایش پیرووات نیازمند وجود +NAD و تداوم چرخه کربس نیازمند وجود +NAD و FAD است که بازسازی آنها در زنجیره انتقال الکترون صورت می گیرد.

۱۲- تولید و مصرف نوکلئوتیدها در تمام مراحل تنفس یاخته‌ایِ هوازی مشاهده می‌شود.

۱۳- پذیرنده نهایی انرژی الکترون‌های وارد شده به زنجیره انتقال الکترون ترکیبی آلی یعنی ADP است.
💡توجه شود که ADP پذیرنده نهایی انرژی الکترون‌ها و O۲ پذیرنده نهایی خود الکترون‌ها است‌.

۱۴- در افراد مبتلا به دیابت شیرین پیشرفته چون یاخته‌های بدن امکان استفاده از گلوکز را ندارند بدن برای تولید ATP به سراغ چربی ها و پروتئین‌ها می‌رود و چون از تجزیه چربی‌ها اسیدهای چرب و از تجزیه پروتئین‌ها آمینو اسید ایجاد می شود :
◀️ اولاً در بدن این افراد مواد اسیدی تولید شده و pH را کاهش می‌دهند.
◀️ ثانیاً به دلیل تجزیه چربی‌ها در این افراد کاهش وزن مشاهده می‌شود.

۱۵- توجه داشته باشید که در اغلب یاخته‌های بدن هورمون‌های انسولین ، گلوکاگون ، T۳ و T۴ روی مصرف یا ذخیره شدن گلوکز در بدن دارای نقش‌اند ، بنابراین می توان گفت این هورمون ها در تنفس یاخته‌ای و انجام فرآیندهایی مثل قندکافت ، اکسیداسیون پیرووات و چرخه کربس دارای نقش هستند.

به بالای صفحه بردن