گفتار سوم

۱- تخمیرهای الکلی و لاکتیکی همانند تنفس هوازی شامل دو مرحله بوده که مرحله اول یعنی گلیکولیز ، در هر ۳ مشترک است و مرحله دوم یعنی مصرف پیرووات متفاوت است.

۲- گیرنده نهایی الکترون در تخمیر الکلی ، اتانال و در تخمیر لاکتیکی ، پیرووات است.

۳- در تخمیر الکلی همانند تنفس هوازی و تنفس نوری و برخلاف تخمیر لاکتیکی ، تولید کربن‌دی‌اکسید دیده می‌شود.

۴- برخی از وجه اشتراکات تخمیر الکلی و لاکتیکی : انجام گلیکولیز و تولید و مصرف ATP در ماده زمینه سیتوپلاسم، مصرف پیرووات در ماده زمینه سیتوپلاسم و بدون نیاز به مصرف اکسیژن ، در شرایطی موجب مرگ یاخته گیاهی می‌شوند و توانایی انجام شدن در انواعی از یوکاریوت‌ها.

۵- برخی از تفاوت‌های تخمیر الکلی و لاکتیکی : تولید کربن‌دی‌اکسید در تخمیر الکلی برخلاف تخمیر لاکتیکی ، احیاء شدن پیرووات در تخمیر لاکتیکی و اتانال در تخمیر الکلی ، کاهش تعداد کربن پیرووات در تخمیر الکلی برخلاف تخمیر لاکتیکی.

۶- در بین یاخته‌های بدن ماهیچه‌های اسکلتی در شرایط کمبود اکسیژن ، تارهای ماهیچه‌ای تند در اکثر مواقع و گلبول‌های قرمز تخمیر انجام می‌دهند. بقیه سلول‌های زنده در شرایط کمبود اکسیژن ، بخش هوازی تنفس یاخته را انجام نداده و در صورت استمرار این شرایط، از بین می‌روند.

۷- هدف از انجام مرحله دوم تخمیر ، بازسازی +NAD است.

۸- شروع تولید محصولات تخمیری مثل سرکه ، فرآورده‌های لبنی و نان با استفاده از فرآیندهای زیستی مربوط به دوره زیست فناوری سنتی است.

۹- تجمع لاکتیک‌اسید در ماهیچه‌ها سبب تحریک گیرنده‌های درد (گیرنده‌هایی با انتهای برهنه و فاقد پوششِ پیوندی) می‌شود.

۱۰- در گیاهان هر دو نوع تخمیر الکلی و لاکتیکی وجود دارد.
💡در رشد ریشه درختان حرّا زمین‌گرایی مشاهده نمی‌شود.

به بالای صفحه بردن