گفتار اول

۱- ساخت پروتئین هموگلوبین توسط بیش از یک ژن صورت می‌گیرد.

۲- در رمز مربوط به آمینواسیدی که در افراد کم‌خونی داسی‌شکل تغییر کرده است ، (رمز گلوتامیک اسید) امکان تشکیل دوپار تیمین وجود دارد.

۳- در افراد مبتلا به کم‌خونی داسی‌شکل چون اندازه گلبول‌های قرمز کاهش پیدا می‌کند مقدار هماتوکریت نیز کاهش پیدا می‌کند.

۴- چون هموگلوبین افراد مبتلا به کم خونی داسی دارای شکل غیرطبیعی است پس این افراد دچار اختلال در انتقال گازهای تنفسی هستند بنابراین ATP به میزان کافی درون سلول‌هایشان تولید نمی‌شود و این افراد دچار کمبود انرژی هستند.

۵- اگر جهش کوچک جانشینی در مناطق اینترونی رخ دهد این جهش اثری بر پلی‌پپتید رمز شده ندارد و بی‌اثر است.

۶- تغییر چارچوب خواندن فقط محدود به جهش‌های حذف و اضافه است و به دنبال جهش‌های جانشینی شاهد تغییر چارچوب در خواندن نمی‌باشیم.

۷- همه‌ طول یک mRNA الزاماً ترجمه نمی‌شود.

۸- با بروز جهش در بخش تنظیمی (راه‌انداز ، اپراتور ، افزاینده و… ) یک ژن ، میزان تولید محصول ژن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ممکن است کاهش یا افزایش یابد.

۹- اگر جهش در سلول‌های پیکری بدن یک فرد رخ دهد این جهش به نسل بعد انتقال داده نمی‌شود و فقط خود فرد را درگیر می‌کند.

۱۰- هر نوع جهش حذف و اضافه‌‌ای الزاماً باعث تغییر چارچوب خواندن نمی‌شود.

۱۱- سلول‌های حاصل از تقسیم سلولی که در آن جهش کروموزومی حذفی رخ داده است ، فاقد برخی از ژن‌ها می‌باشند.

۱۲- در بیشتر موارد (نه همواره !) جهش حذفی منجر به مرگ یاخته می‌شود.

۱۳- در جهش حذفی طول کروموزوم کاهش پیدا می‌کند ، چون کروموزوم بخشی از ژن‌های خود را از دست داده است و به دنبال آن تعداد پیوندهای فسفودی‌استر و هیدروژنی مولکول دنا نیز کاهش پیدا می‌کند.

۱۴- جهش‌های حذفی و واژگونی فقط در یک کروموزوم ، جهش مضاعف‌شدگی قطعاً بین دو کروموزومِ همتا و جهش جابجایی می‌تواند در یک یا بین دو کروموزوم رخ دهد.

۱۵- طی جهش‌های حذف و مضاعف شدگی و جابه‌جایی بین دو کروموزوم قطعاً شاهد کاهش طول یک کروموزوم هستیم و در جهش واژگونی و جابجایی در یک کروموزوم طول کروموزوم‌ها تغییری نمی‌کند.

۱۶- در جهش‌های مضاعف‌شدگی و جابجایی بین دو کروموزوم شاهد کاهش طول یک کروموزوم و افزایش طول کروموزوم دیگر هستیم.

۱۷- در بین کروموزوم‌های جنسی فرد ناقل هموفیلی ، جهش مضاعف‌شدگی و کراسینگ‌اور برخلاف جهش جابجایی می‌تواند رخ دهد.

۱۸- در انسان در بین کروموزوم‌های جنسی فردی که تعیین کننده جنسیت فرزندان است ، جهش جابه‌جایی برخلاف مضاعف‌شدگی و کراسینگ‌اور می‌تواند رخ دهد.

۱۹- در گونه‌هایی که تولید مثل غیرجنسی دارند وقوع جهش در سلول‌های پیکری می‌تواند به نسل بعد منتقل شود.

۲۰- علاوه بر عوامل محیطی عوامل ژنی نیز در بروز سرطان‌ها نقش دارند.

۲۱- برای تهیه ژنوم یک گونه نمی‌توان از سلول‌های مرده ، سلول‌های فاقد هسته و اندامک و اجزای فاقد ساختار سلولی (مثل پلاکت‌ها و غشاء پایه و…) استفاده کرد.

۲۲- در جانداران هاپلوئید تعداد کروموزوم‌های هسته‌ای جاندار با ژنوم هسته‌ای برابر است.

۲۳- مفید یا مضر بودن اثر یک جهش با توجه به شرایط محیطی که جاندار در آن زندگی می‌کند مشخص می‌شود.

۲۴- پرتوهای فرابنفش ، بعضی آلاینده‌های محیطی و دود خودروها به ساختار دنا آسیب می‌زنند.

۲۵- کاروتنوئیدها از جمله پاداکسنده‌ها هستند و به بدن برای مقابله با سرطان کمک می‌کنند.

به بالای صفحه بردن