بایگانی‌ها: QUESTIONS

1

در کدام ابیات مطابقت موصوف و صفت دیده می‌شود؟ الف) الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر در کار ما کن ب) به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک پ) تویی رزاق هر پیدا و پنهان تویی خلاق هر دانا و نادان ت) زهی گویا ز تو کام و زبانم تویی هم آشکارا هم نهانم ث) فروغ رویت اندازی سوی خاک عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک

در کدام ابیات مطابقت موصوف و صفت دیده می‌شود؟ الف) الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر در کار ما کن ب) به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک پ) تویی رزاق هر پیدا و پنهان تویی خلاق هر دانا و نادان ت) زهی گویا ز …

در کدام ابیات مطابقت موصوف و صفت دیده می‌شود؟
الف) الهی فضل خود را یار ما کن
ز رحمت یک نظر در کار ما کن
ب) به نام کردگار هفت افلاک
که پیدا کرد آدم از کفی خاک
پ) تویی رزاق هر پیدا و پنهان
تویی خلاق هر دانا و نادان
ت) زهی گویا ز تو کام و زبانم
تویی هم آشکارا هم نهانم
ث) فروغ رویت اندازی سوی خاک

عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک ادامه »

کدام گزینه ابیات زیر را به‌ترتیب داشتن آرایه‌های «تضمین، تلمیح و استعاره» مرتّب می‌کند؟ الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند ب) مرا شکیب نمی‌باشد ای مسلمان ج) عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان همه از نرگس مخمور تو خمّار شدند ز روی خوب لکم دینکم ولی الدین هر دم تجلّی می‌رسد برمی‌شکافد کوه را

کدام گزینه ابیات زیر را به‌ترتیب داشتن آرایه‌های «تضمین، تلمیح و استعاره» مرتّب می‌کند؟ الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند ب) مرا شکیب نمی‌باشد ای مسلمان ج) عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان همه از نرگس مخمور تو خمّار شدند ز روی خوب لکم دینکم ولی الدین هر دم تجلّی …

کدام گزینه ابیات زیر را به‌ترتیب داشتن آرایه‌های «تضمین، تلمیح و استعاره» مرتّب می‌کند؟
الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند
ب) مرا شکیب نمی‌باشد ای مسلمان
ج) عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان
همه از نرگس مخمور تو خمّار شدند
ز روی خوب لکم دینکم ولی الدین
هر دم تجلّی می‌رسد برمی‌شکافد کوه را
ادامه »

به بالای صفحه بردن