آثار کدام گزینه تماماً منثور است؟

گزینه یک

اخلاق محسنی، قابوس‌نامه، دریادلان صف‌شکن

گزینه دو

گوشوارۀ عرش، اتاق آبی، سیاست‌نامه

گزینه سه

سیاست‌نامه، الهی‌نامه، خاک آزادگان

گزینه چهار

ارزیابی شتاب‌زده، بوستان، اسرارالتوحید

گزینه 1

در سایر گزینه‌ها به‌ترتیب: گوشوارۀ عرش، خاک آزادگان و بوستان به نظم هستند، اما در گزینۀ «1» همۀ آثار منثور است.

به بالای صفحه بردن