آرايه‌های شعر «و صداقت // شيرين‌ترين لبخند // بر لبان ارادۀ توست» در كدام گزينه درست آمده است؟

گزینه یک

تشبيه، تشخيص، تناقض

گزینه دو

مراعات‌نظير، حس‌آميزی، استعاره

گزینه سه

مراعات‌نظير، حس‌آميزی، كنايه

گزینه چهار

استعاره، تشبيه، مجاز

گزینه 2

لبخند و لب مراعات‌نظير دارد و شيرين‌ترين لبخند آرايۀ حس‌آميزی دارد و «لبان اراده» اضافۀ استعاری است.

به بالای صفحه بردن