آرايه‌های مقابل همۀ گزينه‌ها به‌جز گزينۀ .................. تماماً درست است.

گزینه یک

صد هزاران جان فدا شد از پی بادۀ الست عقل گوید کان می‌ام در سر مبادا بی‌شمار (اغراق، تلمیح)

گزینه دو

تابوت بهر مرده‌دلان مهد راحت است زاهد ز زهد خشک پشيمان چرا شود (تشبيه - حس‌آميزی)

گزینه سه

ای عزیزان به‌جز از باد صبا هیچ بشیر خبر یوسف گمگشته به‌کنعان نبرد (تشخیص، تلمیح)

گزینه چهار

گر نه «صائب» داغدار از رفتن پروانه است شمع خاكستر چرا در انجمن بر سر كند (ايهام - حسن تعليل)

گزینه 4

در این بیت آرایۀ «ایهام» به کار نرفته است. حسن تعلیل: شاعر دلیل سوختن و خاکسترشدن شمع را ناراحتی او (شمع) از رفتن و هجران پروانه دانسته است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» اغراق در کثرت جان‌های فدا شده و تلمیح به ماجرای قرآنی الست بربکم. گزینۀ «2» تشبیه: تابوت همانند مهد (گهواره) دانسته شده است. / حس‌آمیزی: زهد خشک گزینۀ «3» تلمیح در ماجرای گم‌شدن حضرت یوسف و تشخیص در بشیر بودن باد صبا

به بالای صفحه بردن