آرایه‌هایِ بیتِ زیر، کدام‌اند؟ «تُرک آهوچشمم ای آهوی چشمت شیرگیر صید آهوی توام بر صید خویش آهو مگیر»

گزینه یک

استعاره، اغراق، کنایه، ایهام

گزینه دو

استعاره، تشبیه، جناس تام، کنایه

گزینه سه

جناس ناقص، تشبیه، استعاره، مجاز

گزینه چهار

تشبیه، جناس ناقص، اغراق، ایهام

گزینه 2

استعاره: آهوی سوم (چشم)/ تشبیه: آهو چشم، من صید توام/ جناس تام: آهو (غزال، عیب)/ کنایه: شیرگیر (پرقدرت و شجاع).

به بالای صفحه بردن