آرایه‌هایِ بیتِ زیر کدام‌اند؟ ‌«گر سرت خود در سر سودای زلفش می‌رود زان سر مویی مکن خاطر پریشان غم مخور»

گزینه یک

جناس، مجاز، ایهام، کنایه

گزینه دو

استعاره، جناس، تضاد، واج‌آرایی

گزینه سه

واج‌آرایی، مراعات‌نظیر، جناس، تضاد

گزینه چهار

جناس، استعاره، مراعات‌نظیر، حسن‌تعلیل

گزینه 3

بررسی آرایه‌های آمده در بیت صورت سؤال: جناس: گر و سر، مجاز: سر دوم: مجاز از قصد و اندیشه، ایهام: سودا 1. اشتیاق 2. سیاهی، کنایه: سر رفتن: کنایه از مردن.

به بالای صفحه بردن