آرایه‌هایِ مقابلِ همۀ ابیات کاملاً درست است؛ به‌جز ... .

گزینه یک

اگر بر نرگس اندازی نظر نرگس شود ناظر
وگر با سوسن آغازی سخن سوسن شود گویا (ایهام، استعاره)

گزینه دو

بوسیدن از جام لبش گر نیست روزی کاشکی
چون جرعه افتادی که من خاک درش بوسیدمی (ایهام، مجاز)

گزینه سه

آفتاب از عکس شمشیر تو می‌گیرد فروغ
آسمان از بار احسان تو می‌گردد دوتا (تشبیه، اغراق)

گزینه چهار

به مجلسی که زبان‌آوری کند قلمت به کام درکشد آتش زبان دعوی را (مجاز، استعاره)

گزینه 1

گزینۀ 1: ایهام: ناظر (نگاه‌کننده، ناظر و بازرس)، استعاره: نرگس (چشم)/ گزینۀ 2: ایهام: روزی (یک روز، رزق)، مجاز: خاک (زمین)/ گزینۀ 3: تشبیه: بار احسان، اغراق: در تیزی شمشیر و بخشندگی ممدوح/ گزینۀ 4: مجاز: قلم (نویسندگی)، استعاره: قلم زبان‌آوری می‌کند و آتش زبان به دهان می‌گیرد.

به بالای صفحه بردن