آرایه‌هایِ مقابلِ همۀ ابیات «کاملاً» درست است، به‌جز ...........

گزینه یک

هر سَر خبر ز سِرّ محبّت کجا شود
الا سری که سجدۀ آن آستانه کرد (جناس، مجاز)

گزینه دو

دل کشید آخر عنان چون مرد میدانت نبود
صبر پی گم کرد چون همدست دستانت نبود (ایهام، استعاره)

گزینه سه

خوبان همه از مهرش مهری به جبین دارند
خورشید صباحت را طالع ز جبینش بین (جناس، ایهام)

گزینه چهار

کنار مزرع سبز فلک یک‌باره تر می‌شد اگر در گریه شب‌ها دیده را فوّاره می‌کردم (اغراق، تشبیه)

گزینه 3

گزینه 3 جناس و ایهام ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» سَر و سِر (جناس) ـ سر اول در مصراع اول مجاز از اندیشه گزینۀ «2» دستان دارای ایهام است 1. مکر 2. دست‌ها / استعاره در عنان کشیدن دل آمده است. گزینۀ «4» تشبیه فلک به مزرع سبز و اغراق در شدت گریه کردن

به بالای صفحه بردن