آرایه‌هایِ مقابل همۀ ابیات «کاملاً» درست هستند؛ به‌جز .................. .

گزینه یک

مخور ز چهرۀ گلگونِ گل فریب جمال که در مقام جلال است رخت شاهان سرخ (جناس، ایهام)

گزینه دو

اگر دو هفته بود چهرۀ گلستان سرخ مدام از می لعلی است روی جانان سرخ (مجاز، استعاره)

گزینه سه

چراغ دل ز جگرگوشه می‌شود روشن بود ز لعل لب او رخ بدخشان سرخ (استعاره، تشبیه)

گزینه چهار

به گریه سائل اگر روی خود کند رنگین از آن به است که گردد به ابر احسان سرخ (جناس، تشبیه)

گزینه 1

گزینۀ 1: جناس: جمال/ جلال؛ ایهام ندارد./ گزینۀ 2: مجاز: دو هفته: ‌مدت اندک؛ استعاره: چهرۀ گلستان/ گزینۀ 3: استعاره: رخ بدخشان؛ تشبیه: لعل لب/ گزینۀ 4: جناس: به/ بِه؛ تشبیه: ابر احسان.

به بالای صفحه بردن