آرایه‌های ادبی بیت زیر تماماً درکدام گزینه درست آمده است؟ «مرا ز پسته‌دهانی است چشم دلسوزی که شور حشر بود گردۀ نمکدانش»

گزینه یک

استعاره، ایهام، مجاز، اغراق

گزینه دو

کنایه، تشبیه، ایهام، تشخیص

گزینه سه

ایهام‌تناسب، اغراق، مجاز، تشخیص

گزینه چهار

تشبیه، ایهام‌تناسب، کنایه، اغراق

گزینه 4

ایهام‌تناسب: شور: 1. هیجان 2. مزۀ شور که با نمکدان تناسب دارد. تشبیه: پسته دهان (دهانی مثل پسته) / کنایه: چشم داشتن: توقع و انتظار داشتن / اغراق: اینکه شور حشر به‌اندازۀ گردۀ نمکدان باشد. / کوچکی دهان هم اغراق دارد. بیت، آرایه‌های ایهام، مجاز، استعاره و تشخیص ندارد.

به بالای صفحه بردن