آرایه‌های ادبی «حس‌آمیزی – ایهام – مجاز – کنایه» به ترتیب در کدام گزینه بارزتر آمده است؟ الف) چشم چپ خویشتن برآرم ب) آفرین جان آفرین پاک را ج) بوی دهن تو از چمن می‌شنوم د) از مکافات عمل غافل مشو تا روی نبیدت به جز راست آن که جان بخشید و ایمان خاک را رنگ تو ز لاله و چمن می‌شنوم گندم از گندم بروید جو ز جو

گزینه یک

ج – الف – ب – د

گزینه دو

د – الف – ب – ج

گزینه سه

ج – الف – د – ب

گزینه چهار

ب – ج – الف – د

گزینه 1

آرایه‌های ابیات سؤال: بیت الف) آرایۀ ایهام در واژۀ راست: چشم راست – درست و صحیح بیت ب) آرایۀ مجاز در واژۀ خاک، مجازاً انسان بیت ج) آرایۀ حس‌آمیزی در هر 2 مصراع بو و رنگ را شنیدن بیت د) آرایۀ کنایه در مصراع دوم کنایه از هر عملی نتیجۀ خودش را دارد.

به بالای صفحه بردن