آرایه‌های بیتِ زیر، کدام است؟ «در مجلس دهر، ساز مستی پست است نه چنگ به قانون و نه دف بر دست است»

گزینه یک

استعاره، مجاز، ایهام، حسن‌تعلیل

گزینه دو

تشبیه، استعاره، ایهام، کنایه

گزینه سه

استعاره، مجاز، کنایه، حسن‌تعلیل

گزینه چهار

تشبیه، جناس، ایهام‌تناسب، کنایه

گزینه 4

مجلسِ دهر← تشبیه (تشبیه بلیغِ اضافی یا اضافۀ تشبیهی) پَست، دست ← جناس ناقص اختلافی چنگ ← ایهام تناسب (زیرا تنها در معنای ساز مطرح است و در معنایِ دیگر با دست تناسب دارد.) پست بودن یا پایین بودن ← نشانه و کنایه از بی‌ارزش بودن با شیوۀ رد گزینه نیز گزینه‌های 1 و 3 به خاطرِ دربرداشتنِ حسن‌تعلیل به آسانی کنار می‌روند. (مجاز، رد کردنی نیست چون واژۀ دست مجازاً به معنای آن بخش از دست است که جام را می‌گیرد؛ مجاز کلیه) گزینۀ 2 نیز به‌دلیل داشتن استعاره رد می‌شود.

به بالای صفحه بردن