آرایه‌های بیتِ زیر کدام‌اند؟ «چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم»

گزینه یک

تشبيه، مجاز، تلميح، تضاد

گزینه دو

ايهام، تشبيه، جناس، کنايه

گزینه سه

کنايه، تشبيه، حس‌آميزي، مجاز

گزینه چهار

مجاز، ايهام، مراعات‌نظير، حس‌آميزي

گزینه 2

ايهام ← بو: آرزو / رايحه تشبيه ← چو غنچه جناس ← بر / سر و بوی / کوی کنايه ← پرده دريدن: شکوفا شدن

به بالای صفحه بردن