آرایه‌های بیت «با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم / که شهیدان که‌اند این همه خونین‌کفنان» کدام است؟

گزینه یک

استعاره - ایهام - تکرار - اغراق

گزینه دو

تشخیص - تناسب - جناس تام - کنایه

گزینه سه

مراعات‌نظیر - ایهام تناسب - تلمیح - کنایه

گزینه چهار

کنایه - تناسب - اغراق - واج‌آرایی

گزینه 2

آرایه‌های ذکرشده در بیت: با صبا سخن گفتن «تشخیص» دارد، صبا و چمن و لاله و شهید و کفن و خون «تناسب» دارند، «که» اول در مصراع دوم «حرف ربط» و «که» دوم در مصراع دوم «پرسشی» است، پس آرایۀ «جناس تام» را شکل داده‌اند، خونین‌کفن هم «کنایه» از کشته‌شده یا شهید است (کسی که خون او ریخته شده است).

به بالای صفحه بردن