آرایه‌های بیت «در خاک گلدان پیش گل‌های جوانم / یک شاخه آواز قناری می‌نشانم» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

مجاز، تشبیه، تناسب، تشخیص

گزینه دو

استعاره، واج‌آرایی، کنایه، تشبیه

گزینه سه

تکرار، کنایه، تشبیه، تشخیص

گزینه چهار

استعاره، تلمیح، تناسب، مجاز

گزینه 1

آرایه‌های موجود در بیت: مجاز: جوان مجاز از شادابی تشبیه: آواز قناری به شاخۀ گل تناسب: خاک، شاخه، گل، گلدان تشخیص: نشاندن شاخه در گلدان

به بالای صفحه بردن