آرایه‌های بیت زیر، در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟ " و این سر که تو داری، ای ستمکار بس سر برود بر آستانت"

گزینه یک

مجاز، کنایه، تکرار، تشبیه

گزینه دو

جناس، مجاز، کنایه، ایهام

گزینه سه

استعاره، ایهام، واج‌آرایی، حسن تعلیل

گزینه چهار

تناسب، جناس، کنایه، تشبیه

گزینه 2

جناس: سر، بر / مجاز: سرِ اول در مفهوم فکر، اندیشه کنایه: سر بر آستان نهادن، کنایه از اظهار بندگی ایهام در «بس سر برود بر آستانت»: الف) سرهای زیادی در راه تو به باد رود. ب) سرهای زیادی بر آستانت نهاده شود.

به بالای صفحه بردن