آرایه‌های بیت زیر، در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟ «نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید»

گزینه یک

استعاره، حس‌آمیزی، مجاز، حسن تعلیل

گزینه دو

استعاره، حس‌آمیزی، نغمۀ حروف، کنایه

گزینه سه

تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب

گزینه چهار

تشبیه، ایهام، نغمۀ حروف، مراعات نظیر

گزینه 2

لب گشودن نیشکر (تشخیص و استعاره) / نطق شیرین (حس‌آمیزی) / تکرار صامت (ش) نغمۀ حروف / لب گشودن کنایه از سخن گفتن / انگشت خاییدن: کنایه از تعجّب کردن و حیرت

به بالای صفحه بردن