آرایه‌های بیت زیر، در کدام گزینه «تماماً» درست است؟ «مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد»

گزینه یک

کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام

گزینه دو

حسن تعلیل، ایهام، مجاز، کنایه

گزینه سه

استعاره، تضاد، مجاز، حسن تعلیل

گزینه چهار

استعاره، تشبیه، کنایه، ایهام تناسب

گزینه 3

تشریح و رسیدن به پاسخ: در بیت تشبیه نیست بنابراین گزینه‌های (1) و (4) حذف می‌شود و ایهام هم ندارد و گزینۀ (2) هم حذف می‌شود، به همین سادگی. اما آرایه‌های موجود: بیت تشخیص دارد، پس استعاره نیز دارد: بی‌وفایی دهر؛ تضاد: بزاد و بشد یعنی زاییده شد و مُرد؛ کف مجاز از دست است (ز کف ننهاد یعنی از دست زمین نگذاشت) و حسن تعلیل آن این که شاعر علت سرخی گل لاله و پیاله به دست بودن همیشگی‌اش را اطلاعش از بی‌وفایی دنیا می‌داند.

به بالای صفحه بردن