آرایه‌های بیت زیر، در کدام گزینه «تماماً» درست آمده است؟ «بر روی چون مَه ارچه بتابی کمند زلف باری به هیچ روی ز من روی برمتاب»

گزینه یک

مجاز - تشبیه - جناس - تشخیص

گزینه دو

تشبیه - ایهام - جناس تام - کنایه

گزینه سه

استعاره - ایهام - جناس تام - مجاز

گزینه چهار

ایهام تناسب - استعاره - تناسب - واج‌آرایی

گزینه 2

تشریح گزینه‌ها: در بیت، دو تشبیه وجود دارد: روی چون مه، کمند زلف / «روی» در مصراع دوم ایهام دارد. / روی به معنی صورت و روی به معنی جهت در بیت‌ها جناس تام ایجاد کرده است. / روی تافتن کنایه است.

به بالای صفحه بردن